Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй шагналнуудые барюулба

Буряад Уласай Толгойлогшо Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй шагналнуудые барюулба

12-04-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үйлэдбэриин, болбосоролой , элүүрые хамгаалгын, ниигэмэй болон газар үйлэдбэриин һалбаринуудай түрүү хүдэлмэрилэгшэдтэ Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй шагналнуудые барюулба.

Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй шагналнуудые эрхим 14 хүдэлмэрилэгшэдтэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Буряадтахи федеральна инспектор Оюна Цойжилова гэгшэд барюулһан байна.

«Манай нютагта гүрэнэй хүтэлбэриин сэгнэлтэдэ хүрэһэн эрхим хүнүүд бии. Ажабайдалай алишье һалбариин хүдэмэрилэгшэдэй сэгнэлдэ хүртэһэниинь һайшаалтай. Буряад нютагтамнай Ород гүрэн дотор эгээл ехэ шулуун нүүрһэнэй Түгнын уурхай оршоно. Энэ үйлэдбэри үнгэрһэн жэлдэ олзоборилһон нүүрһэнэй хэмжээгэээр дэлхэйн найман туйлалтануудые табиһан байна. Тиихэдэ «Вертолёты России» холдингын түрүү үйлэдбэринүүдэй нэгэн - Улаан-Үдын авиазавод, хуби ниилүүлһэн «Ородой түмэр харгы» холдингын – ЛВРЗ. Ямаршье үйлэдбэриин урагшатайгаар ажаллахын түлөө хүнүүд оролдоно», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Шулуун нүүрһэнэй һалбарида үнэн сэхээр олон жэлэй туршада ажаллаһанай түлөө «За заслуги перед Отечеством» гэһэн хоёрдохи шатын орденоор хуби ниилүүлһэн «Түгнын уурхай» бүлгэмэй машинист Алексей Горюнов, Юрий Егоров, «Түгнын уурхай» бүлгэмэй участогай захирал Андрей Жилкин, хизаарламал харюусалгатай «Тугнуйская обогатительная фабрика» бүлгэмэй электрогазосварщик Игорь Шарков гэгшэд шагнагдаба.

Шулуун нүүрһэнэй һалбарида үнэн сэхээр олон жэлэй туршада ажаллаһанай түлөө «Ородой Холбоото Уласай габьяата шахтёр» гэһэн нэрэ зэргэ «Түгнын уурхай» бүлгэмэй экскаваторай машинист Александр Белобородов, ахамад технолог Валерий Красиков, «Тугнуйская обогатительная фабрика» бүлгэмэй электрослесарь Олег Салов гэгшэдтэ олгогдоо.

Эдэй засагай һалбарида үнэн сэхээр олон жэлэй туршада ажаллаһанай түлөө «Ородой Холбоото Уласай габьяата экономист» гэһэн нэрэ зэргэдэ «Тугнуйская обогатительная фабрика» бүлгэмэй түсэблэлгын-эдэй засагай таһагай дарга Лилия Пашкова хүртэбэ.

Спорт болон бэеын тамирай һалбарида олон жэлэй туршада үнэн сэхээр ажаллаһанай түлөө «Ородой Холбоото Уласай бэеын тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин доцент Цыденжаб Гулгеновто олгогдобо. Элүүрые хамгаалгын һалбарида олон жэлэй туршада үнэн сэхээр ажаллаһанай түлөө «Ородой Холбоото Уласай габьяата эмшэн» гэһэн нэрэ зэргэдэ Центр обследования пациента-2 «РИТМ» бүлгэмэй гүйсэдхэхы захирал Светлана Гармаева хүртэһэн байна.

2017 ондо Сочи хотодо үнгэргэгдэһэн Залуушуулай болон оюутадай бүхэдэлхэйн XIX фестивальда оролсожо, бэлэдхэл хэһэнэй түлөө Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын баярай бэшэг «Буряад Уласай залуушуулай түб» эмхиин залуушуулай эдэбхи үүсхэл дэмжэдэг таһагай дарга Наталья Базаровада, залуушуултай ажал ябуулдаг ахамад мэргэжэлтэн Анастасия Зимиревада барюулагдаба.

Олон жэлэй туршада үнэн сэхээр ажаллаһанай, багшын болон хүмүүжүүлгын ажалда үндэр амжалтануудые туйлаһанай түлөө Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй Хүндэлэлэй грамота Буряад Уласай «Гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдтэ туһа хүргэдэг «Малышок» түбэй» хүмүүжүүлэгшэ Татьяна Юневичтэ барюулагдаа. Буряад Уласай газар үйлэдбэриин комплексын хүгжэлтэдэ аша габьяагай болон олон жэлэй туршада үнэн сэхээр ажаллаһанай түлөө Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй Түрүүлэгшын баярай бэшэг «Нэгэдэмэл фермэнүүд» бүлгэмэй захирал Владимир Жалсараевта барюулагдаһан байна. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов гүрэнэй шагналНаши издания