Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай һурагшад үйлэдбэринүүдэй ажалтай танилсаха аргатай

Буряад Уласай һурагшад үйлэдбэринүүдэй ажалтай танилсаха аргатай

12-04-2018

Буряад Уласай һургуулинуудай шабинар үйлэдбэриин эмхинүүдтэ орожо, тэдэнэй ажал болон энэ һалбарииин мэргэжэлтэдтэй «Турникетгүй долоон хоног» гэһэн акциин хэмжээндэ танилсаха аргатай.

2015 онһоо хойшо Ородой Холбоото Уласай машина үйлэдбэрилэгшэдэй эблэл «Турникетгүй долоон хоног» гэһэн Бүхэроссиин хэмжээ ябуулга үнгэргэдэг юм. Энэ акци жэлэй хоёр удаа - апрель болон октябрь һарануудай гурбадахи долоон хоногто эмхидхэгдэнэ. Буряад Уласта энэ акци гурбадахияа үнгэргэгдэхэ. Һурагшадые эртээнһээ мэргэжэл шэлэхэ зорилго хэмжээ ябуулга хараална. «Турникетгүй долоон хоног» гэһэн акциин үедэ оюутад, һурагшад болон тэдэнэй түрэлхид улас дотор оршодог үйлэдбэринүүдэй ажалтай танилсаха аргатай.

2017 оной октябрь һарада уласай 1399 үйлэдбэринүүд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадажа, 70 мянган тухай һурагшад болон оюутад тэдэнэй ажалтай танилсаһан байна. Ородой Холбоото Уласай 70 можо нютагуудта акци үнгэргэгдөө гэжэ тэмдэглэлтэй.

2018 оной апрелиин 16-һаа 22 болотор Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай, үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаманууд, хуби ниилүүлһэн «Улаан-Үдын авиациин завод», хуби ниилүүлһэн нээмэл «Желдорреммаш» бүлгэмэй филиал - «Улаан-Үдын ЛВРЗ» болон хуби ниилүүлһэн «Улаан-Үдын приборостроительнанэгэдэл» тус хэмжээ ябуулга үнгэргэнэ.

Буряадай гурбан томо үйлэдбэринүүд ажал тухайгаа, ямар мэргэжэлтэд дуталданаб гэжэ хөөрэхэ. Тиихэдэ үйлэдбэринүүдээр экскурси, мастер-классууд, инженер, технологуудтай уулзалга эмхидхэгдэхэ.

Долоон хоногой туршада Загарай, Тарбагатай, Кабанск, Сэлэнгэ аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай шабинар түсэблэгдэһэн гуримай ёһоор үйлэдбэринүүдэй ажалтайнь танилсаха. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман һурагшад ажалай мэргэжэлтэдНаши издания