Главная / Новости /Общество / «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадам – Ивалгын дасанда

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадам – Ивалгын дасанда

13-04-2018

Байгша оной апрелиин 13-да «Даши Чойнхорлин» гэһэн Буддын шажанай Ехэ һургуулида Буддын шажантанай заншалта Сангхын дурадхалаар «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын XXIII наадам эмхидхэгдэнэ.

Буряад Уласай соёлой яаманXXIII наадамай эбээн тэдхэгшэ юм.

Буряад хэлэнэй баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха зохихо оршон байгуулха зорилготой наадам эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд, залуушуулай буряад хэлэ үзэхэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг, түүхэ шэнжэлхэ, эжы, абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэлжэлүүлхэ хүсэл түрүүлхэ, урмашуулан дэмжэхэ гэжэ буряад хэлэнэй мүрысөөн эмхидхэгдэнэ.

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» XXIII наадамай 1-дэхи шата апрелиин 13да, 2-дохи шата - 16-дахи телевизионно наадам апрелиин 14-дэ Буряадай гүрэнэй телевиденидэ үглөөнэй 11сагһаа үдэрэй 13саг болотор үнгэргэгдэхэ юм. 

Аркадий Батомункуевай гэрэл зураг


Теги: Ивалгын дасанНаши издания