Главная / Новости /Власть / Беларусь уласай түлөөлэгшэд – Буряад Уласта

Беларусь уласай түлөөлэгшэд – Буряад Уласта

13-04-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Беларусь уласай эрдэм болон технологиинуудай гүрэнэй хорооной хүтэлбэрилэгшэ Александр Шумилинай түлөөлһэн делегациин гэшүүдтэй уулзаба.

Эрдэмэй-техническэ болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын һалбаринуудта түсэлнүүдые бэлдэжэ, суг хамта шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын программануудые байгуулха тухай уулзалгада хэлсэһэн байна.

«Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта иимэ зүблэл үнгэргэгдэжэ, ажалай түрүүшын алхам болоно. Ородой ниислэл хотодо уулзалга үнгэргэдэг байгаабди, теэд можо нютагуудта эрдэм, шэнэ юумэ нэбтэрүүлгэ баһал удха шанартай. Москвада дурадхал, нөөсэ, ажал ябуулха хүнүүд олон, бэлэншье. Тиигэбэшье нөөсэ, үйлэдбэри, шэнэ юумэн можо нютагуудта байгуулагдана», – гэжэ Александр Шумилин тэмдэглэбэ.

Александр Шумилин Алексей Цыденовтэ уулзалга дээдэ хэмжээндэ эмхидхэһэндэнь баяр хүргэжэ, эрдэмэй-техническэ болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын һалбаринуудта ажал суг ябуулһан гүрэнүүдэй хоорондын 22-дохи зүблэлэй дүнгүүд тухай хэлэбэ. Энэ зүблэлдэ 12 асуудалаар хэлсэһэн байна. Тиихэдэ гүрэнүүдэй хоорондо шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын түсэлнүүдые бэелүүлгэ, 2018 ондо СНГ-н гүрэнүүдтэ эрдэмэй-техническэ һалбарида суг ажал ябуулха хэмжээ ябуулгануудай түсэб, Open Innovation Startup Tour гэһэн хэмжээ ябуулгын дүнгүүд болон бусад асуудалнууд хараалагдаа.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уулзалгада ерэһэн Беларусь уласай делегациин гэшүүдтэ баяр хүргэбэ.

«Иимэ удха шанартай хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ үнгэргэһэндэтнай баяраа мэдүүлнэб. Ажалаа ябуулхаһаа гадна, һонирхолтой юумэ хараат гэжэ найданаб. Уласаа хүгжөөхын түлөө бидэ оролдожо, шэнэ юумэн нэбтэрүүлхэ гэжэ оролдонобди», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Уулзалгын һүүлээр Александр Шумилин Алексей Цыденовые сентябриин 26-һаа 28 болотор Беларусь болон Ород гүрэнүүдэй можо нютагуудай V хуралдаанада уриба. Хуралдаанай программын ёһоор, Беларусь болон Ородой Холбоото Уласай хүтэлбэрилэгшэдэй уулзалга, Беларусиин Үндэһэтэнэй суглаанай Уласай Зүблэлэй болон Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлэй можо хоорондын харилсаанай парламент хоорондын комиссиин суглаан, ажал суг ябуулгын зүблэлэй суглаан эмхидхэгдэхэ.  

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов уулзалгаНаши издания