Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана

Буряад Уласай Толгойлогшо Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана

13-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 13-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана. Уласай хүтэлбэрилэгшэ Засагай газарай түлөөлэгшэдтэй хамта үйлэдбэриин болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын кластернуудай хүгжэлтын оршондо транспортын һалбариин асуудалнуудаар дискуссинуудта хабаадаха юм.

Буряадай түлөөлэгшэд ТЭЦ-2 – һэльбэн шэнэдхэлгэ, Улаан-Үдэдэ бог шорой элдүүрилхэ комплекс барилга болон Буряад уласта уласхоорондын харгын зам хүгжөөлгэ тухай элидхэхэ. Буряад Уласай Толгойлогшо хуби ниилүүлһэн нээмэл Сбербанк бүлгэмэй болон хуби ниилүүлһэн «Красноярское конструкторское бюро «Искра» бүлгэмэй түлөөлэгшэдтэй уулзаха юм. Хуралдаанай үедэ хэлсээнүүд баталагдаха гэжэ түсэблэгдэнэ.

Тобшо мэдээн

«Россия 2018−2024: реализуя потенциал» гэһэн эдэй засагай хуралдаан Красноярск хотодо апрелиин 12-14-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ. Эдэй засагай хуралдаанай хэмжээ ябуулгануудта таба мянган тухай айлшад – олзын хэрэг эрхилэгшэд, ажалай хэрэгэй болон олониитын нэгэдэлнүүдэй, засагай газарай болон олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаха юм. Байгша оной программын ёһоор 80-һаа дээшэ дискуссиин хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газар вице-премьернүүд – Аркадий Дворкович болон Александр Хлопонин гэгшэд түлөөлхэ. Ород гүрэнэй табяад можо нютагуудай түлөөлэгшэд, тэдэнэй тоодо 10 можо нютагай хүтэлбэрилэгшэд хабаадаха. Тиихэдэ дэлхэйн 22 гүрэнүүдэй 160-аад түлөөлэгшэд ерэхээр хараалагданхай.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Красноярск хото Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов эдэй засагай хуралдаан19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания