Главная / Новости /Экономика / Сбербанк бүлгэм Буряадта хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон һургуулинуудай дутагдалай асуудал шиидхэлгэдэ туһа хүргэхэ

Сбербанк бүлгэм Буряадта хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон һургуулинуудай дутагдалай асуудал шиидхэлгэдэ туһа хүргэхэ

13-04-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон хуби ниилүүлһэн нээмэл «Сбербанк России» бүлгэмэй Байгалай банкын түрүүлэгшэ Александр Абрамкин Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хэлсээ баталба. Тэрэнэй ёһоор, улас дотор ниигэмэй удха шанартай эмхинүүдтэ мүнгэн һомологдохо. Тиимэһээ Буряадай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхагдажа, хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дутагдалай асуудал шиидхэгдэхэ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

«Сбербанк России» бүлгэмтэй баталагдаһан хэлсээнэй ашаар улас дотор эдэ асуудалнууд шиидхэлгэ эршэдэхэ. Ниигэмэй удхатай эмхинүүдэй барилга түргэдэхэ. Сбербанкһаа мүнөө урьһаламжа абажа, тэрэнээ арбан жэлэй болзорто түлэхэ арга бидэндэ олгогдоно. Тиимэһээ бидэ мүнөө мүнгэ абажа, асуудалнуудые шиидхэхэ аргатайбди. Тус хэлсээн һаядаа бэелүүлэгдэхэ», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

«Буряад уласта болбосорол болон эрдэм ухаанай, соёл, элүүрые хамгаалгын һалбаринуудай хүгжөлгын гүрэнэй программа бэелүүлхэ зорилготой, «Сбербанк» бүлгэм бюджедэй эмхинүүдэй ниигэмэй, болбосоролой хангалгын байгууламжын түсэлнүүдтэ урьһаламжын аргаар мүнгэ һомолхо» тухай хэлсээ баталһан дансада хэлэгдэнэ.

«Буряад уластай ажал суг ябуулга бидэндэ шухала. Юундэб гэхэдэ, Сбербанкын үүргэнүүдэй нэгэн хадаа хангалгын байгууламжын түсэлнүүдтэ хабаадалга, илангаяа ниигэмэй һалбарида, болоно. Болбосоролой эмхинүүд болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дутагдалай асуудал улас дотор шиидхэхээр гэжэ бидэ харанабди, ойлгонобди. Энэ ехэ шухала үйлэ хэрэг», - гэжэ Александр Абрамкин тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана гэжэ һануулнабди. Уласай хүтэлбэрилэгшэ Засагай газарай түлөөлэгшэдтэй хамта үйлэдбэриин болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын кластернуудай хүгжэлтын оршондо транспортын һалбариин асуудалнуудаар дискуссинуудта хабаадаха юм.

Буряадай түлөөлэгшэд ТЭЦ-2 – һэльбэн шэнэдхэлгэ, Улаан-Үдэдэ бог шорой элдүүрилхэ комплекс барилга болон Буряад уласта уласхоорондын харгын зам хүгжөөлгэ тухай элидхэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги:Наши издания