Главная / Новости /Экономика / Сбербанк бүлгэм Буряадта хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон һургуулинуудай дутагдалай асуудал шиидхэлгэдэ туһа хүргэхэ

Сбербанк бүлгэм Буряадта хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон һургуулинуудай дутагдалай асуудал шиидхэлгэдэ туһа хүргэхэ

13-04-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон хуби ниилүүлһэн нээмэл «Сбербанк России» бүлгэмэй Байгалай банкын түрүүлэгшэ Александр Абрамкин Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хэлсээ баталба. Тэрэнэй ёһоор, улас дотор ниигэмэй удха шанартай эмхинүүдтэ мүнгэн һомологдохо. Тиимэһээ Буряадай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхагдажа, хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дутагдалай асуудал шиидхэгдэхэ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

«Сбербанк России» бүлгэмтэй баталагдаһан хэлсээнэй ашаар улас дотор эдэ асуудалнууд шиидхэлгэ эршэдэхэ. Ниигэмэй удхатай эмхинүүдэй барилга түргэдэхэ. Сбербанкһаа мүнөө урьһаламжа абажа, тэрэнээ арбан жэлэй болзорто түлэхэ арга бидэндэ олгогдоно. Тиимэһээ бидэ мүнөө мүнгэ абажа, асуудалнуудые шиидхэхэ аргатайбди. Тус хэлсээн һаядаа бэелүүлэгдэхэ», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

«Буряад уласта болбосорол болон эрдэм ухаанай, соёл, элүүрые хамгаалгын һалбаринуудай хүгжөлгын гүрэнэй программа бэелүүлхэ зорилготой, «Сбербанк» бүлгэм бюджедэй эмхинүүдэй ниигэмэй, болбосоролой хангалгын байгууламжын түсэлнүүдтэ урьһаламжын аргаар мүнгэ һомолхо» тухай хэлсээ баталһан дансада хэлэгдэнэ.

«Буряад уластай ажал суг ябуулга бидэндэ шухала. Юундэб гэхэдэ, Сбербанкын үүргэнүүдэй нэгэн хадаа хангалгын байгууламжын түсэлнүүдтэ хабаадалга, илангаяа ниигэмэй һалбарида, болоно. Болбосоролой эмхинүүд болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дутагдалай асуудал улас дотор шиидхэхээр гэжэ бидэ харанабди, ойлгонобди. Энэ ехэ шухала үйлэ хэрэг», - гэжэ Александр Абрамкин тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана гэжэ һануулнабди. Уласай хүтэлбэрилэгшэ Засагай газарай түлөөлэгшэдтэй хамта үйлэдбэриин болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын кластернуудай хүгжэлтын оршондо транспортын һалбариин асуудалнуудаар дискуссинуудта хабаадаха юм.

Буряадай түлөөлэгшэд ТЭЦ-2 – һэльбэн шэнэдхэлгэ, Улаан-Үдэдэ бог шорой элдүүрилхэ комплекс барилга болон Буряад уласта уласхоорондын харгын зам хүгжөөлгэ тухай элидхэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги:17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания