Главная / Новости /Общество / Буряад уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдобо

Буряад уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдобо

16-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 16-һаа, Буряад Уласай хойто аймагуудһаа бэшэ дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдобо. Тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Пётр Мордовскойн хэлэһээр, уларилһаа дулдыдан, тэндэшье иимэ байдал соносхогдохо.

Буряадай дэбисхэртэ мартын 30-һаа хойшо 223 га талмайда гараһан хоринһоо дээшэ түймэр бүридхэлдэ абтаһан байна. Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Загарай, Захаамин, Ивалга, Хэжэнгэ, Хяагта, Байгал шадарай болон Тарбагатай аймагуудта 18 ойн түймэр гараһан байна. Апрелиин 16-най үглөөгүүр, 20 га талмайда түймэр соробхилһоор. Ажаһуугшадай хайша хэрэгээр галтай хандаһанһаа боложо, түймэрнүүд һүжэрһэн байна.

«Онсо байдалай үедэ ойдо орохо, түүдэг носоохо, хагда галдаха хоригдоно. Эдэ дүримүүдые эбдэһэн ажаһуугшадта захиргаанай хэһээлтэ хэрэглэгдэжэ, 5 мянган түхэриг хүрэтэр яла тохогдохо юм», - гэжэ Пётр Мордовской һануулба.

Мүнөөдэрэй байдалаар, 23 протокол абтаһан байна. Үнгэрһэн жэлдэ 2 мянганһаа дээшэ протокол абтажа, 8 сая 399 мянган түхэригэй яла тохогдоһон байна. Тэрэнэй 3 сая түхэриг тухайнь түлэгдөө, энэ талаар ажал үргэлжэлүүлэгдэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Пётр Мордовскойн хэлэһээр, онсо байдалай дүрим эбдэгшэд баригдаһан байна. Тиихэдэ Хяагта аймагта гал табиһан хүндэ гэмтэ ябадалай хэрэг эрхилэгдэнхэй.

«Түймэрэй аюултай хаһада бэлэдхэл хээбди, тиигэбэшье дулаан болоходо, түймэрнүүд эхилээ, -гэжэ Пётр Мордовской хэлэбэ, - Тохёолдоһон байдал хинагдана, түймэр сарагшадай тоо олошоруулха даалгабари үгтэнхэй. Ойн түймэрнүүдые унтарааха зорилго табигдана. Гараһан ойн түймэр бүхэн тухай намда дуулгана», - гэжэ Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо хэлэбэ.

Буряад Уласта ойн түймэр 156 һууринуудта һүжэржэ болохо. Тиимэһээ тэдэ нютагууд галда абтаха ёһогүй гэжэ Пётр Мордовской тэмдэглэбэ.

«Һуурин бүхэндэ түймэр һэргылэмжын ажал хэгдэхэ даалгабари үгөөб. Нэн түрүүн түймэрэй сарахагүйн тула газар хаалагдаха. Онсо байдалай талаар яаманай хүдэлмэрилэгшэдэй шалгаһан «аюулгүй байдалай паспорт» нютаг бүхэндэ абтаха», - гэжэ аюулгүй байдалай талаар орлогшо тайлбарилба.

Бурһа уласта ойн түймэр сараха һайн дуратантай харюусалгата эмхинүүд нягта харилсажа, ажалаа суг ябуулха юм.

«Байгша ондо Ородой Холбоото Улас дотор «Һайн дуратанай жэл» гэжэ соносхогдонхой. Буряад уласта 572 хүн һайн дураараа түймэр сарагшадта туһа хүргэнэ. Сибириин федеральна тойрогто тэдэнэй тоо мянганһаа дээшэ. Тиихэдэ ойн түймэр сараха түсэбэй ёһоор, 2,5 мянган хүнүүд хабаадаха гэжэ хараалагданхай», - гэжэ Пётр Мордовской хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай захиргаанай дүрим эбдэхэ ушарнуудай кодексын ёһоор, түймэрэй аюултай хаһын онсо байдалай дүрим эбдэһэн эрхэтэд - 2 мянганһаа 3 мянган хүрэтэр, харюусалгата нюурнууд - 6 мянганһаа 15 мянган хүрэтэр, юридическэ нюур байгуулангүй, олзын хэрэг эрхилэгшэд - 20 мянганһаа 30 мянган хүрэтэр, юридическэ нюурнууд - 150 мянганһаа 200 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй аюултай хаһын онсо байдалай журам эбдэһэн эрхэтэд 2 мянганһаа 4 мянган хүрэтэр, харюусалгата нюурнууд 15 мянганһаа 30 мянган хүрэтэр, юридическэ нюур байгуулангүй, олзын хэрэ эрхилэгшэд 30 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, юридическэ нюурнууд - 200 мянганһаа 400 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо.

Түймэрэй гараһан, хуули бусаар хагда галдаһан ушар, ойн жасада утаанай гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгаха хэрэгтэй. 


Теги: Буряад Улас ойн түймэр Петр Мордовской ойн түймэрэй аюултай хаһа18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания