Главная / Новости /Общество / Улаан-Үдэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудай ажаһуудаг гэрнүүд тусхай тэмдэгтэй болохо

Улаан-Үдэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудай ажаһуудаг гэрнүүд тусхай тэмдэгтэй болохо

16-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 16-да, «Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн гэртэ үлгэхэ тэмдэг болон улаан одонуудые хотын хороонуудай захиргаануудта «Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баяр ёһололой оршондо дамжуулагдаба. «Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэлэй автор, бүхы арадай фронт хүдэлөөнэй уласай таһагай гэшүүн Марина Аникьева эдэ тэмдэгүүдые барюулба.

«Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн тэмдэг болон улаан одон хадаа ургажа ябаһан улаан бургааһадта Эсэгэ орондоо дурлал, тэдэнэртэ гүрэн түрынгөө түүхэ гүнзэгыгөөр шудалха һонирхол түрүүлхэ гэжэ дурасхаалай хэмжээ ябуулга болоно», – гэжэ Марина Аникьева хэлэбэ.

Энэ акциин зорилго хадаа ветерануудай гэр онсолон тэмдэглэлгэ болоно. Тиихэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагшадһаа гадуур, бусад байлдаануудта хабаадаһан хүнүүд түсэлдэ орлосохо юм.

«Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэл Буряад Уласай Засагай газар, олониитын эмхинүүд, нютагай засагай байгууламжанууд болон сэрэгэй комиссириадууд дэмжэнэ. Ветерануудай гэртэ, байрануудта тэмдэг үлгэхын түлөө гэрэй эзэдһээ зүбшөөл абаха хэрэгтэй.

Мүнөө Буряад Уласта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 365 ветеранууд ажаһууна. «Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн гэртэ үлгэхэ тэмдэгтэй болгохо гэбэл, бүхы арадай фронт хүдэлөөнэй уласай таһагта хандаха хэрэгтэй. Улаан-Үдэдэ дайнай 178 ветеранууд ажаһуудаг, тэдэнэй 45-ниинь тэмдэг үлгэхэ зүбшөөлөө үгэнхэй.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын хүтэлбэриин хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ дайнай ветерануудНаши издания