Главная / Новости /Общество / Baikal Travel Mart-2018 гэһэн Байгалай аяншалгын яармаг - Буряадта

Baikal Travel Mart-2018 гэһэн Байгалай аяншалгын яармаг - Буряадта

17-04-2018

Байгша оной апрелиин 19-20-ной үдэрнүүдтэ Улаан-Үдын тамирай спортын байшанда Baikal Travel Mart-2018 гэһэн Байгалай аяншалгын үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулга 2003 ондо эхилжэ, анхан «Буряадта амаралта болон аяншалга» гэһэн нэрэтэй байгаа.

Хэмжээ ябуулгада хари гүрэнүүдэй аяншалгын эмхинүүдэй хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүд олошоржо, Хитад, Монгол, Зүүн Солонгос болон Европын гүрэнүүдые Буряад Уластай танилсуулха зорилготой яармаг-үзэсхэлэнэй нэрэ һэлгэгдээ.

Яармагай ажалай хэмжээндэ аяншалгын һалбари хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ талаар дүхэриг шэрээнүүд, семинарнууд, болбосоролой талмайнууд эмхидхэгдэхэ, хэлсээнүүд баталагдаха.

Хэмжээ ябуулгын түрүүшын үдэр «Особенности продвижения регионального туристского продукта: консервативный подход и новые технологии» гэһэн дүхэриг шэрээ эмхидхэгдэхэ. Дүхэриг шэрээдэ Москва хотын TUI-Россия гэһэн аяншалгын компаниин захиралай орлогшо Александр Сирченко, «Маркетинг. Выставки. Консалтинг» бүлгэмэй юрэнхы захирал Асель Смоляр, Эрхүү можын аяншалгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Екатерина Сливина, Үбэр Байгалай хизаарай уласхоорондын харилсаанай болон эдэй засагай холбооной сайдай орлогшо Максим Кравцов, шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын Сколково жасын мэргэжэлтэ шүүбэришэдэй гэшүүн Дмитрий Шаменков гэгшэд хабаадаха.

Энэл үдэр Буряад Уласай аяншалгын яаман, Эрхүү можын аяншалгын агентство болон Үбэр Байгалай хизаарай уласхоорондын харилсаанай болон эдэй засагай холбооной яаман, тиихэдэ Буряад Уласай аяншалгын яаман болон Ородой Холбоото Уласай аяншалгын ехэ операторнуудай нэгэн TUI-Россия гэгшэд хэлсээнүүдые баталха юм.

Аяншалгын үзэсхэлэн-яармагай программа http://baikaltravel.ru/info/news/259 гэһэн сайтда орожо, хаража болоно. Хэмжээ ябуулгые угтуулан, апрелиин 17-до үдэрэй 13 сагһаа Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Баалай танхимда «Как сохранить живую экосистему Байкала, развивая экономику и туризм» гэһэн семинар-дискусси эмхидхэгдэхэ. Уласай аяншалгын һалбариин түлөөлэгшэд Буряадта аяншалгын хүгжэлтын шэглэл тухай хэлсэжэ, һаяын жэлнүүдтэ тус һалбариин хүгжэлтын холын хараата түсэбүүдтэ олониитын дурадхалнуудые бэлдэжэ оруулха юм.

Апрелиин 18-да Буряад Уласай Засагай газарта аяншалгын һалбари хинадаг нютагай засагай байгууламжануудай түлөөлэгшэдэй хабаадаха семинар эмхидхэгдэхэ юм. Энэ семинар аймагуудта аяншалга хүгжөөлгын шухала асуудалнуудта зорюулагдана.  


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото аяншалга хүгжөөлгэ Буряад Уласай Засагай газар17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания