Главная / Новости /Общество / Шэнэ зүйл зохёон нэбтэрүүлгын болон эрдэмэй-оньһоной һалбариин асуудалаар зүблөөн Буряадта үнгэрбэ

Шэнэ зүйл зохёон нэбтэрүүлгын болон эрдэмэй-оньһоной һалбариин асуудалаар зүблөөн Буряадта үнгэрбэ

17-04-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто Улаан-Үдэ хотодо Шэнэ зүйл зохёон нэбтэрүүлгын болон эрдэмэй-оньһоной һалбаринуудта харилсаа холбоотой хүдэлмэриин талаар СНГ-гэй гүрэнүүд хоорондохи зүблэлэй 22-дохи суглаан үнгэргэгдэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Эрдэмэй департаментын, Россиин Арадуудай хани барисаанай ехэ һургуулиин (РУДН), СНГ-гэй гүйсэдхэхы хорооной, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь болон бусад гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаа.

Оньһон хэрэгсэлнүүд болон болбосоруулха аргануудай хүгжэжэл байдагынь эли. Жэшээнь, эмнэлгын операцинуудые хэхэ 3D принтер, газарай хүрьһэ элдүүрилхэ комбайн, замбуулин шэнжэлхэ түхеэрэлгэнүүд, алта малтаха оньһон... Эдэ мэтын болбосоруулгын шэнэ аргануудтай болон оньһотой танилсаха, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха, хүсэ шадалаа элсүүлэн хүгжэхэ ёһотойбди гэжэ СНГ-гэй гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд тоолоно.

Шэнэ зүйл зохёон нэбтэрүүлгын болон эрдэмэй-оньһоной һалбаринуудта харилсаа холбоотой хүдэлмэриин талаар СНГ-гэй гүрэнүүд хоорондохи зүблэлэй түрүүлэгшэ, Беларусь Уласай Эрдэм ухаанай болон болбосоруулгын аргын талаар гүрэнэй хорооной түрүүлэгшэ Александр Шумилин иигэжэ онсолон тэмдэглээ: “Беларусь Буряад Улас хоёр худалдаа наймаанай-эдэй засагай талаар харилсаа холбоотойгоор ажалаа ябуулхадаа, ганса шэнэ оньһон хэрэгсэлнүүдые болон болбосоруулгын аргануудые хэрэглэхэ бэшэ, харин шэнэ түсэлнүүдые бэелүүлхэ ёһотойбди. Даб дээрээ хоорондоо эд бараа худалдалгын хэмжээ дээшэлүүлхэ тухай хэлсээн баталагдажа байна. Ерээдүйдэ манай гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэһэн эмүүд Буряадай эмэй сангуудта худалдаанда табигдахаар хараалагдана.”

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Шутенковой хэлэһээр, тус зүблөөн эрдэмэй һалбарида хүн зоной һонирхол татажа, энэ һалбарида тэрэ тоодо хубиин мүнгэн һомологдожо, удангүй болбосоруулгын шэнэ арганууд бодотоор бэелүүлэгдэжэ эхилхэ. Зүблөөндэ хабаадаһан эрдэмтэд Байгал далайгаарнай ехэ һонирхоо. Тэдэ манай эрдэмтэдтэй хамта Байгалые шэнжэлхээр түсэблэнэ. Тиимэһээл энэ зүблөөн Буряад орондо үнгэргэгдэжэ, Улаан-Үдэ хотомнай гүрэнэй стартапуудай ниислэл болоод байна.

“Сколково” жасын Можонуудые хүгжөөлгын департаментын хүтэлбэрилэгшэ Александр Окунев: “Һаядаа Беларусь, Казахстан болон бусадшье гүрэнүүдэй эрдэмтэдтэй суг хамта шэнэ оньһонуудые зохёон түхеэрхэбди гэжэ найданаб. СНГ-гэй гүрэнүүд хоорондын зүблэл гээшэмнай хэлсээнэй талмай боложо үгэнэ”, - гэжэ онсолон тэмдэглээ.

Хоёр үдэрэй туршада үнгэрһэн зүблөөнэй үедэ сугларагшад урда жэлнүүдтэ бэелүүлһэн ажал тухайгаа болон байгша ондо шиидхэгдэхэ асуудалнуудаа зүбшэн хэлсээ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги:17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания