Главная / Новости /Культура / Буряадай кино буулгагшадые энэ һалбариин хэмжээ ябуулгануудта хабаадахыень Никита Михалков уриба

Буряадай кино буулгагшадые энэ һалбариин хэмжээ ябуулгануудта хабаадахыень Никита Михалков уриба

17-04-2018

Буряад Уласай кино буулгагшадай эблэл анха түрүүшынхиеэ Ородой Холбоото Уласай хэмжээндэ киногой һалбариин ехэ хэмжээ ябуулгануудта хабаадахань. Ородой Холбоото Уласай кино буулгагшадай эблэлэй түрүүлэгшэ, мэдээжэ зүжэгшэн, продюсер Никита Михалков урилга эльгээһэн байна.

Байгша апрелиин 20-до Москвагай уласхоорондын кинофестивалиин хэмжээндэ можо нютагуудта буулгагдаһан фильмнүүдтэй танилсалга «work-in-progress» талмайн хэмжээндэ эмхидхэгдэхэ. Тиигэжэ Буряадай түлөөлэгшэд «321-ая сибирская» (найруулагшань - Солбон Лыгденов), «По совести» (найруулагшань - Артем Бурлов) болон «Дом на луне» (найруулагшань - Батор Цыбиков) гэһэн фильмнүүдые харуулха.

Буряад Уласай кино буулгагшадай түрүүлэгшэ Артем Бурлов суг хүдэлдэг Александр Козловтой хамта апрелиин 15-һаа 19 болотор Кинорынок болон Москвагай уласхоорондын кинофестивальда хабаадажа, апрелиин 21-дэ можо нютагуудай кинотой танилсалгын хэмжээ ябуулгада хүрэхэ. Киногой жасын түлөөлэгшэ Вадим Потапов, Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаманай - Ольга Любимова болон мэдээжэ продюсернууд, фестивальнуудта шэлэн абагшад хэмжээ ябуулгын мэргэжэлтэ шүүбэришэдээр уригданхай.

Буряад Уласай кино буулгагшадай эблэл можо нютагуудай кино буулгалга федеральна хэмжээндэ дэмжэхэ хэрэгтэй гэжэ идхаха гол зорилготой юм.


Теги: Солбон Лыгденов Буряад Уласай соёлой яаман Никита Михалков кино буулгагшадНаши издания