Главная / Новости /Спорт / Зунай хаһа эхиеэ абаба

Зунай хаһа эхиеэ абаба

18-04-2018

Крымдэ Ородой Кубогта хүртэхын түлөө һур харбалгаар мүрысөөн уржадэр боложо түгэсэбэ. Энэ шухала хэмжээ ябуулгада Буряадай тамиршад шалгараа.

Гүрэнэй һоригшо Эрдэм Жигжитовэй хэлэһээр, тус мүрысөөн олон тамиршад­та зунай хаһада түрүүшын туршалга боложо үгөө. Эндэ шалгарһан харбагшад Оро­дой суглуулагдамал коман­дын бүридэлдэ оруулагда­ха. Тиигэжэ тэдэ Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй түрүүшын хоёр шатада хабаадаха юм. Хита­дай Шанхай болон Турци­ин Анталья хотонуудта ту­лалдаанууд үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнхэй. Зунай үедэ ехэшүүл Европын чемпио­надта ошохоор хараална.

40 можо, хизаарай 270 га­ран тамиршад Ородой Кубог­та хабаадаһан байна. Буряа­дай түлөөлэгшэдэй амжалта туйлаһандань омогорхомоор.

Эрэшүүлэй дунда Цырен Балтаков түрүүлжэ гараа. Тэрэ түгэсхэлэй уулзалгада Үбэр Байгалһаа уг гарбалтай Александр Кожин гэгшые илажа шадаа. Буряадай эгээл суутай, үндэр нэрэ зэргэтэй Бальжинима Цыремпилов 3-дахи һуури эзэлээ.

2016 оной Олимпиин наадануудта мүнгэн медаль абаһан Инна Степанова эхэнэрнүүдэй дунда эрхим байба. Үбэр Байгалай хизаарай Саяна Цыремпилова бо­лон Буряадай Виктория Бу­даева гэгшэд мүнгэн болон хүрэл медальнуудта хүртөө.

Буряад оронһоо уг гарбал­тай Ариуна Будаева болон Алдар Цыбикжапов гэгшэд Москва хотын түлөө харбажа, командна тоосоондо хоёрдо­хи һуурида гараа.

Залуушуулай хоёр наһанай бүлэгтэ Ородой чемпионат эдэ үдэрнүүдтэ Алушта хотодо үнгэргэгдэжэ байна. Шанга тулалдаануу­дай удаа эдиршүүлэй дун­да Олимпиин наадануудта ошохо хүнүүдэй нэрэнүүд элирүүлэгдэхэ. Тэдэнэй тоо­до Буряадай тамиршад орол­сохо бэзэ гээд найдагдана.

Борис БАЛДАНОВ​

Теги:Наши издания