Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Түнхэн аймагай захиргаанай түлөөлэгшэдтэй Алексей Цыденов уулзаба

Буряад Уласай Түнхэн аймагай захиргаанай түлөөлэгшэдтэй Алексей Цыденов уулзаба

19-04-2018

Түнхэн аймагай Хэрэн һууринда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов аймаг дотор тохёолдоһон зүрилдөөтэ байдалаар уулзалга эмхидхэнэ. Энэ уулзалгада Түнхэн нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэрилэгшэ Иван Альхеев, аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Аламжа Сыренов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд хабаадана.

«Уулзалгын гол зорилго хадаа зүрилдөөтэ байдал усадхалга болоно», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Түнхэндэ тохёолдоһон байдал шиидхэхын тула зүрилдөөнэй хоёр талые, үнэн сэхэ хөөрэлдөөндэ Буряадай Толгойлогшо уряалба.

«Таанар хамта энэ байдал ямаршье удхагүй болгоод, хамта энэ асуудал шиидхэхэ хэрэгтэй. Ямар аргаар ажал ябуулха, яажа гуримшуулха тухай мүнөө хөөрэлдэжэ үзэхэбди. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй ашаар, бэе бэедээ элдэб юумэ хэлэһэн байнат. Тиимэһээ ажалай гуримаар энэ асуудал шиидхэхэ талаар танай дурадхал, сэгнэлтэ. Хэн хэндэ яажа ханданаб гэжэ бултанда мэдээжэ, хуу ойлгостой», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Уулзалгын урда тээ ажаһуугшадай тала барин, тохёолдоһон байдал шиидхэхэ хэрэгтэй гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо сугларһан сурбалжалагшадта хэлэһэн байна.

«Минии ерэһэн зорилго хадаа, ажаһуугшадай һанаа зобооһон байдал зохихо мүрөөр шиидхэлгэ болоно. Зарим нүхэдэй ашаар, наадан болошоһон байдал усадхагдажа, аймаг дотор байдал гуримшуулха хэрэгтэй. Эндэ тохёолдоһон байдал улам эршэдүүлжэ, өөрынхёороо болгохо гэһэн һэдэлгэ огто таарахагүй. Тиимэһээ эндэ ажал ябуулнабди», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Мүнөөдэр Буряад Уласай Толгойлогшо хоёр тала боложо хубаарһан захиргаанай түлөөлэгшэдтэй дүрбэн уулзалга эмхидхэгдэхэ. Тиихэдэ Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Дотодын хэрэгүүдэй сайд Владимир Колокольцевтэй уулзаһан тухайгаа хэлэбэ. Тэрэ уулзалгын дүнгүүдээр Ород гүрэнэй Дотоодын хэрэгүүдэй яаман Түнхэндэ тохёолдоһон байдал хиналта дороо абаһан байна гэжэ һануулнабди.

«Ямаршье арсалдаата асуудал ехэ һүжэрүүлэнгүй шиидхэхэ хэрэгтэй. Эндэ эрид шиидхэбэринүүд абтахаар гэжэ федеральна засаг зургаанай анхарал хандуулһан байнабди», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Хэдэн һарын туршада Түнхэн аймагай захиргаан болон аймагай һунгамалнуудай зүблэл хорондоо эсэргүүсэнэ. Апрелиин 24-дэ үнгэргэгдэхэ Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ һунгамалнууд аймагай һунгамалнуудай зүблэл тарааха тухай хуули хаража үзэхэ. Энээнһээ урид Түнхэн аймагай сүүдтэ аймагай зүблэл тушаалһаа бууха тухай шиидхэбэри абтаһан юм.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Иван Альхеев Алексей Цыденов Аламжа Сыренов Түнхэн аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Түнхэн аймагтаНаши издания