Главная / Новости /Общество / Хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдал хинаха тухай Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ

Хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдал хинаха тухай Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ

23-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 23-да үнгэргэгдэһэн түсэблэлгын суглаанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдалай эрилтэнүүдээр шалгалтын дүнгүүд тухай элидхэбэ. Энэ асуудалда олониитэ хабаадуулха тухай уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Алексей Цыденовэй һанамжаар,болбосоролой, соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын эмхинүүдтэ, худалдаа-найманай түбүүдтэ болон зоной олоор суглардаг бусад газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдалай түлөө харюусадаг хүнүүд мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ ёһотой.

«Түймэрэй аюулгүй байдалай түлөө харюусадаг хүдэлмэрилэгшэд заабол мэргэжэлээ дээшэлүүлжэ, һуралсал гараха ёһотой. Буряад уласай болбосоролой, элүүрые хамгаалгын, соёлой, ниигэмэй хамгаалгын талаар яамануудта мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ программа байгуулхыетнай ханданаб. Худалдаа-наймаанай болон зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдалай түлөө харюусалгатай хүнүүдые томилжо, тэдэнэр һуралсал гараха болоно», - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Пётр Мордовскойн хэлэһээр, апрелиин һүүл болотор шалгалтанууд түгэсэжэ, олдоһон алдуунуудые усадхаха талаар шалгалта дахинаа эмхидхэгдэхэ. Бүхыдөө уласай дэбисхэртэ 219 эмхинүүдые шалгаһан байна. Тэдэнэй 42-ниинь худалдаа-найманай-сэнгүүлгын түб, хүүгэдэй сүлөө сагаа үнгэргэлгын 24 эмхи, соёлой 38 эмхи зургаан, тамирай 24 обьект болон олон зоной олоор ябадаг бусад 91 газар юм. Шалгалтын дүнгүүдээр, тэдэнэй 43-ниинь түймэрэй аюулгүй байдалай эрилтэнүүдтэ тааруу. Тиихэдэ 1628 дүрим эбдэһэн ушар элирүүлэгдэжэ, тэдэнэй 300-һаа дээшэниинь усадхагдаа.

Түймэрэй аюулгүй байдалай хуули эбдэһэн тухай 28 мэдүүлгэ, хүүгэдэй нааданай газарай ажал тогтоохо тухай 4 мэдүүлгэ сүүдтэ эльгээгдээ. Тиихэдэ түймэрэй аюулгүй байдалай эрилтэдэ тааруу болгожо, алдуунуудые усадхаха сагта зоной олоор ябадаг 6 обьектын ажал тогтоогдоо.

Байгша оной апрелиин 28-да онсо байдалай талаар хорооной суглаан түсэблэгдэнхэй. Энэ суглаанда хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта хиналтын-һэргылэмжын ажалай эмхидхэлэй талаар хэлсэхэ юм. 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов түймэрһөө һэргылэлгэ Петр МордовскойНаши издания