Главная / Новости /Спорт / Тайска бокс һэргээгдэнэ

Тайска бокс һэргээгдэнэ

10-05-2018

Данил Жевлаков тулалдаанда бэлдэнэ

Улаан-Үдэ хотодо үхибүүдэй дунда Ородой чемпионат майн эхеэр үнгэргэгдэбэ. Хоёр наһанай бүлэгтэ 500 гаран хүн шанга гэгшын тулалдаануудта хабаадаһан байна. Эндэ талмайн эзэд долоон ме­даль абажа шадаа.

Тайска боксоор иимэ томо мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ Улаан- Үдэ хотодо болоһон байна. ФСК-гай зал соо хоёр ринг табигдажа, тамиршад дүрбэн үдэрэй туршада эрхимүүдээ элирүүлээ.

Буряадай тайска боксёрнууд ту­хай холо ойгуур хүн зон мэдэдэг. Мүнөө федераци хүтэлбэрилдэг Жаргал Очиров хоёр дахин дэлхэйн чемпион болоһон юм. 2001 ондо Оюна Хутакова дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ шан­гай хоёрдохи һуури эзэлһэн нам­тартай. 2003 ондо Ксения Бальжи­нимаева дэлхэйн чемпион болоһон юм. Мүн БГУ-гай багша Василий Гармаев Ородой Кубогта хүртэһэн байна. Тэдэнэй болон бусад тамир­шадай тус мүрысөө эмхидхэлгэдэ хабаадаһаниинь һайшаалтай.

- 2000-аад онуудай эхеэр Буря­адай тамиршад түрүүшүүлэй тоодо ходо орогшо һэн. Эндэхи һургуули гүрэн соогоо эрхимүүдэй нэгэн гэжэ тоологдодог бэлэй. Удаань олон жэ­лэй туршада буряад тайска бокс ту­хай дуулдахаяа болишоо. Тус спортын зүйл һалаа гэжэ һанажа байхадамнай, Феникс шубуундал шэнээр мүндэлжэ эхилээ. Буряадай тамиршад Ородой мүрысөөнүүдтэ хирэ-хирэ болоод лэ, медальнуудта хүртэдэг болон­хой. Харин мүнөө иимэ ехэ мүрысөө эмхидхэн үнгэргэхэ хэрэг даажа абаһаниинь бүришье һайшаалтай, - гэжэ тайска боксоор Ородой Феде­рациин хүтэлбэрилэгшын орлогшо Сергей Бусыгин хэлэнэ.

Түрүү тамиршадайнгаа заншал үргэлжэлүүлхэ хүбүүд, басагад ма­най уласта ургажа ябана гэжэ тус мүрысөөн харуулаа. Тэдэ долоон ме­даль абажа шадаа.

12-13 наһатай үхибүүдэй дунда Екатерина Карнакова чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, август соо Та­иландда үнгэргэгдэхэ хүүгэдэй дэл­хэйн чемпионадта хабаадаха болоо. Ородой чемпион Улаан-Үдэ хотын Вагжановай һууринда “Пересвет” гэһэн спортын клуб соо һорилго хэнэ. Екатерина 43-дахи һургуулиин 7-дохи ангиин шаби юм.

Екатерина Карнакова

- Түрүү һуури эзэлхын түлөө ехэ оролдооб. Шүүжэ шадаһандаа урматайб. Баярыемни бүхы түрэлхидни хубаалдаа. Үшөө ехэ амжалта туйлахын тула һорилгоёо бүри эршэдүүлхэ хэрэгтэй, - гэжэ Екатерина Карнакова хөөрэнэ.

Виолетта Зарубина болон Да­рья Пантелеева гэгшэд өөр өөрын наһанай бүлэгүүдтэ хоёрдохи һуури эзэлээ. Данил Жевлаков, Руслан Каза­ков, Алина Герасимова болон Артур Цыденжапов гэгшэд шангай гурбада­хи һуурида гараһан байна.

Авторай гэрэл зурагууд


Теги: Буряад Улас тайска боксНаши издания