Главная / Новости /Спорт / Түгнын түб дасан һэргээгдэнэ

Түгнын түб дасан һэргээгдэнэ

10-05-2018

Вандан Будаев

Барай дабааниие гаталхатай сасуу бүрхэжэ, тэнгэриин хаяаһаа гэнтэ мүндэр шэнги монсогор саһаханууд орожо эхилбэ. Олониие суглуулжа, хэм­жээ ябуулга үүсхэхэдэ, саһатай, али гэбэл бороотой үдэр тудабал, ехэ һайн тэмдэг гээд, урданай бу­ряадууд хэлсэдэг бэлэй. Саашанхи зам сэбэрлээд үгэхэ гэһэн удхатай ха. Эгээл тиимэһээ Түгнын “Даша Чойнхорлин” дасанда шэрээтын шэрээдэ Вандан ламын залагдаха үдэр, апрелиин 29, саһатай байһаниинь һайшаалтай. Гэбэшье үдын хойно наран бултайжа, ган­сата газар дэлхэй сэлмээ бэлэй.

Түгнын талада эгээл түрүүн һэргээгдэн бодоһон Харгааһата ню­тагай дэргэдэхи Түгнын түб дасан­да һүүлэй жэлнүүдтэ шэрээтэнэр үргэлжэ һэлгэгдэжэ байгаа. Лама­нарай тэндэ хуралнуудые хурахань хоморой болонхой һэн. Тиимэһээ Буддын шажанай заншалта Сангхын Бандида хамба лама Дамба Аюшеев Ивалгын дасанай Жуд дуганай лама Вандан Будаевые Түгнын дасан руу энэ жэлэй эхин багаар эльгээгээ. Эдэбхитэй залуу ламбагай Түгнын дасанда түбхинэхэтэеэ сасуу нюта­гай зонтой эбээрээ хэлсэжэ, дасанай дэргэдэхи хуушаржа үмхи болоһон гэрнүүдые шэнэлхэ, дасанай дотор талыень дулаалха гэхэ мэтын эмхид­хэлэй ажал эрхилһэн байна. Гадна хуралнуудаа үргэлжэ хуража байгаа. Тиихэдэнь гар утаһанай Вайбер гэжэ сүлжээндэ нютагаархин тусхай бүлэг байгуулаад, үргэлөө даадхаһанаа мэдүүлжэ байгаа. Ороһон мүнгөөр Вандан Будаев барилгашадай зэбсэг худалдажа абаа, хоол баридаг газа­рай орой шэнэлээ, Согшон дуганай дотор талыень шабуулаа...

Харин шэрээдэнь һуулгаха ёһололой урдахана аймагай захиргаанай хүдэлмэрилэгшэд, Галтай, Хошуун-Үзүүр, Нарһата, Боом, Хүсөөтэ бо­лон бусад нютаг һууринуудһаа ажаһуугшад дасанаа хүрэжэ, субботнигуудые хэһэн байна. Харин нютагаархинай омогор­хол дүүрэнээр “манай Гэсэр” гэдэг фермер Илья Гармаев, мүн Базаржап Гомбоев, Баяс­халан Дугаржапов, Цыденбал Цыбиков гэгшэд дасанай шэ­рээтэдэ шэнэ гэр бодхообо. Энэ гэрэй евро-сонхонуудые Буряад Уласай Арадай Хура­лай һунгамал Зоригто Цыбикмитов абажа үгөө. Тиихэдэ 110 хони нютагай фермернүүд да­сандаа даадхаа.

11.00 сагһаа Түгнын түб дасанда хурал эхилээ. Вандан Будаевые Түгнын түб даса­най шэрээтын санда баталһан Бандида хамба лама Дамба Аюшеевэй гар табилгатай зар­лиг дид-хамба Дагба Очиров уншаба. Тэрэшэлэн ламанар мандала бэлэглээ. Дасанай жиндагууд хадагуудые шэрээтэдээ баряа.

Буряад Уласай Толгойлогшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай За­хиргааниие ударидагша Баир Цыренов, Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд Бата Семёнов, Зориг­то Цыбикмитов, Мухар-Шэбэр айма­гай засаг дарга Владимир Молчанов болон сомонуудай дарганар энэ хэм­жээндэ хабаадаа. Дамба-Даржаа За­яевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай ехэ һургуулида Вандан Будаевтай суг һураһан нүхэдынь, дасануудай шэрээтэнэр мүн лэ оролсоо.

Түгнын талада батаар түбхинэхэмни, даажа абаһан дасанаа үргэхын тулада оролдохоб гээд, Вандан Будаев олоной урда хэлэһэн байна. Хүгжэлтын талаар олон тоото түсэбүүдтэй шэнэ шэрээтэдээ ам­жалта хүсэе! 

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​

Теги:Наши издания