Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта хабарай тарилга түлэг дундаа

Буряад Уласта хабарай тарилга түлэг дундаа

11-05-2018

Буряад Уласай Тарбагатай, Бэшүүр, Мухар-Шэбэр, Кабанск болон Зэдэ аймагуудта 7500 га талмайда талха таряан таригдаад байна. Энэнь бүхы таригдаха талмайн 11 хуби болоно. Үнгэрһэн жэлэй энэл сагта 2300 га талмайда талха ногоон таригдаад байгаа.

Тиихэдэ хартаабха болон бусад огородой эдеэн таригдана. Сэлэнгэ аймагта фермерскэ хоёр ажахынууд хамта дээрээ 60 га талмайда хартаабха тарижа дүүргэбэ. Ивалга аймагай «Газар» гэһэн ажахыда баһал хартаабха таригдана. Хизаарламал харюусалгатай «Агролидер-Плюс» бүлгэм 42 га талмайда морхооб болон свекла тариһан байна.

Байгша ондо Тарбагатай аймагай “Хүйтэн” ажахы хабараа тарилга эгээл түрүүн эхилээ гэжэ тэмдэглэлтэй. Энэ ажахыда 2900 га талмайда орооһо таряа ургуулха түсэбтэй.

Буряад Уласай хүдөө ажахынууд улас дотороо болон уласһаа гадуур үрэһэ худалдажа абаһан байна. Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман хүдөө ажахыда ашаглагдаха техникэ худалдан абалгада гүрэнэй туһаламжа үзүүлһэн байна. Газар хахалха болон таряа тариха техникын сэнгэй хахадыень улас түлэлсөө. 2018 ондо бүхыдөө энэ хэрэгтэ уласай бюджедтэ 50 сая түхэриг хараалагданхай гэжэ яаманай ургамал хүгжөөлгын, механизациин болон мүнөө үеын оньһон хэрэгсэлэй таһагай дарга Владимир Вахрунов тэмдэглэбэ.

Буряад Уласта 70 мянган га талмайда орооһото таряа, 65 мянган гектарта нарин тэжээл, 12 мянган гектарта хартаабха, 2 мянган га талмайда огородой эдеэ ургуулхаар түсэблэгдэнхэй. 


Теги: Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Буряад Улас хабарай тарилгаНаши издания