Главная / Новости /Общество / Гэрэй барилгада мүнгэеэ оруулһан хүнүүдэй асуудалаар Буряад Уласай Засагай газарта шиидхэгдэнэ

Гэрэй барилгада мүнгэеэ оруулһан хүнүүдэй асуудалаар Буряад Уласай Засагай газарта шиидхэгдэнэ

11-05-2018

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманда олон байратай гэрэй барилгада мүнгэеэ оруулһан хүнүүдэй асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдөө. 140А кварталда баригдажа байһан гэртэ мүнгэеэ оруулагшадтай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай орлогшо Сергей Рыбальченко уулзажа, ажал дахинаа ябуулагдажа эхилхэ талаар ямар асуудалнуудые нэн түрүүн шиидхэхэ хэрэгтэйб гэжэ хэлсэбэ.

Суглаанда барилга болон гэр байрын ажахы хинадаг албанай, Улаан-Үдэ хотын захиргаанай барилгын болон зөөриин болон газарай харилсануудай талаар хороонуудай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.

Оршон байдалда «Тамир» гэһэн барилгын компаниин 140А кварталда баригдажа байһан гэрэй барилга ябуулагдахаяа болёод байна. Энэ компани панхаруутаа гэһэн хэрэг сүүдтэ эрхилэгдэнхэй. Гэр барилгада мүнгэеэ оруулһан хүнүүд гэр байрын-барилгын кооператив байгуулжа, барилга хэр зэргэ ябуулагданаб гэжэ хинадаг юм.

Суглаанай дүнгүүдээр, гурбан шатада гэрнүүдые ашаглалгада тушааха тухай шиидхэбэри батаа. Гэрэй барилгада мүнгэеэ оруулһан хүнүүдэй һанамжаар, намар болотор 5-дахи, 6-дахи гэрнүүд ашаглалгада тушаагдаха аргатай. 4-дэхи гэрэй барилга 2018 оной һүүл багта дүүргэхэ арга бии. Харин 7-дохи гэрэй барилга оройдоол 10 хубида хэгдэнхэй. Тиимэһээ тэрэ гэрэй барилгада мүнгэеэ оруулагшадта бусад гэрнүүдтэ байрануудые үгэхэ арга хараалагдана.

- Үглөөдэртөө барилга дахин эхилжэ, байгша оной сентябрь 1 болотор 5-дахи, 6-дахи гэрнүүдые ашаглалгада тушаахаар бэлэмди. Гансал газар дансатай болгохо талаар асуудалнууд шиидхэгдэхэ гэжэ мэдэхэ хэрэгтэй, - гэжэ гэр байрын-барилгын кооперативай түрүүлэгшэ Алексей Кушнарев хэлэбэ.

140А кварталда баригдажа байһан гэрнүүдэй газар Буряад Уласай Ипотекын корпорациин мэдэлдэ юм. Энэ талаар болон гэр барилгада мүнгэеэ оруулһан хүнүүдэй асуудалнуудаар Буряад Уласай Засагай газарай комисси суглаа һаядаа үнгэргэгдэхэ. 


Теги: Буряад Улас гэрнүүдые барилга гэр байрын ажахыНаши издания