Главная / Новости /Общество / Буряад уласай 110 фермернүүд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ мүрысөөндэ хабаадаха

Буряад уласай 110 фермернүүд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ мүрысөөндэ хабаадаха

11-05-2018

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда үмсын ажахы эрхилжэ эхилһэн фермернүүдые болон гэр бүлын ажахынуудые дэмжэхэ талаар хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэ.

Байгша оной мартын 26-һаа хойшо гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ мүрысөөндэ хабаадаха тухай 143 мэдүүлгэнүүд ороһон байна. Тиихэдэ хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн 106 фермернүүд болон гэр бүлын 4 ажахынууд мүрысөөнэй хоёрдохи шатада хабаадахааар шэлэгдээ.

Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай эмхидхэһэн мүрысөөнэй түрүүшын шатын дүнгүүд майн 7-до согсологдоһон байна. Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Пётр Брыковэй хэлэһээр, 33 фермернүүдэй дансанууд мүрысөөнэй эрилтэдэ тааруу бэшэ байһан ушарһаа тэдэнэр түрүүшын шата гаража шадаагүй. Гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ мүрысөөнэй эрилтэнүүдэй шухалань хадаа табариин талаар үригүй, ажалай дэбтэртэ ажал хэдэг тухай бэшэгдээгүй, табан жэлэй олзын хэрэг эрхилэлгын түсэб, тэрэнэй ажахыда заатагүй гурбанһаа доошо бэшэ хүн ажалладаг байха ёһотой болоно.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой, эдэй засагай яамануудай, Арадай Хуралай, Мэдээсэлэй-методологическа түбэй, профсоюзууд, Россельхозбанк, фермернүүдэй нэгэдэлэй түлөөлэгшэд болон эрдэмтэд – дүн хамта 11 хүн мүрысөөнэй комиссида оронхой.

Майн 8-да гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ мүрысөөнэй 2- дохи шата эхилээ. Эндэ комиссиин гэшүүд хүдөө ажахы эрхилэгшэдтэй уулзажа хөөрэлдэхэ. Мүнөө уласай 11 аймагай түлөөлэгшэдтэй уулзалга үнгэрөөд байна. Майн 11 болотор мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, удаань долоон хоногой туршада мүрысөөнэй дүнгүүд хэблэгдэхэ.

2018 ондо уласай болон федеральна бюджетһээ хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн фермернүүдые дэмжэхэ талаар 94 сая түхэриг, гэр бүлын хүдөө ажахынуудые дэмжэлгэдэ 39 сая түхэриг һомологдоо. Үнгэрэһн жэлдэ хүдөө ажахын энэ хоёр һалбарида гүрэнэй тэдхэмжын хэмжээн хубилаагүй. 


Теги: хүдөө ажахы хүгжөөлгэ гүрэнэй тэдхэмжэНаши издания