Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Александр Попов хүдөө ажахы хүгжөөхэ талаар суглаанда хабаадаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Александр Попов хүдөө ажахы хүгжөөхэ талаар суглаанда хабаадаба

11-05-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Попов Новосибирск хотодо «SA&RUD» гэһэн уласхоорондын болбосоролой түсэлөөр суглаанда хабаадаа. Энэ хэмжээ ябуулгада «Ородой Холбоото Улас болон Казахстан дотор тогтууритай хүдөө ажахы болон хүдөө ажахын дэбисхэр хүгжөөлгэ» гэһэн программа үнгэргэгдөө.

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын багшанар болон ЖАССО-ТУР гэһэн компаниин түлөөлэгшэд уласаа түлөөлөө. Новосибирск хотодо үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай, Казахстан, Германи, Чехи, Польшо гүрэнүүдэй ехэ һургуулинууд «SA&RUD» гэһэн уласхоорондын болбосоролой түсэлдэ хабаадаа. «Ородой Холбоото Улас болон Казахстан уласта тогтууритай хүдөө ажахы болон хүдөө ажахын дэбисхэр хүгжөөлгэ» гэһэн программа Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын һургуулида бэелүүлэгдэдэг гэжэ тэмдэглэлтэй.

- Энэ программын онсо шухала зүйл гэхэдэ, эдэй засаг, байгаали хамгаалга, ниигэмэй хүгжэлтэ хоорондоо холбоотой, суг заагдана. Нютагай засагай байгууламжануудай алба хаагшадта энэ ехэ туһатай гэжэ һананаб. Хүдөө ажахы ажабайдалай бүхы һалбаринуудтай нэгэн доро хүгжөөхэ тухай хэлэгдэнэ ха юм, - гэжэ Александр Попов тэмдэглэбэ.

Тус хэмжээ ябуулгада хабаадагшад хуби ниилүүлһэн хаамал «Племзавод Ирмень» бүлгэмэй жэшээ дээрэ программын урагшатай бэелүүлһэниие хараба. Энэ хүдөө ажахын үйлэдбэри мүнөө үеын оньһон хэрэгсэл үргэнөөр хэрэглэнэ. «Племзавод Ирмень» бүлгэмдэ нэгэ үнеэнһээ 11800 литр һү, гектар газарһаа 40-45 фентнер талха таряа хуряадаг байна. Үдэр бүри энэ ажахыһаа 80 тонно литр һүн Новосибирск хото эльгээгдэдэг. Тус ажахыда хүдөө ажахын эдеэ хоол үйлэдбэрилхэһөө гадна, тэрэнээ худалдаха талаар ажал ябуулдаг байна. Тиимэһээ хүдөө ажахы үйлэдбэрилдэг энэ эмхи бата бэхи хүгжэнэ. «Племзавод Ирмень» бүлгэм ниигэмдэ удха шанартай һургуули, хүүгэдэй сэсэрлиг, тамирай байшан дэмжэдэг юм. Хүдөө ажахын хүгжэжэ, ниигэмэй удха шанартай эмхинүүдтэ мүнгэ һомолжо байхадань, ажаһуугшадшье нютагһаань зөөжэ гаранагүй.

Буряад Уласта хүдөө ажахы ажабайдалай бүхы һалбаринуудтай нэгэн доро хүгжөөбэл урагшатай байха гэжэ Александр Попов тоолоно. Арадай Хуралай һунгамалай һанамжаар, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи түгэсэгшэд энэ түсэл бэелүүлгэдэ хубитаяа оруулха болоно.  


Теги: Александр Попов Буряад Уласай Арадай Хурал хүдөө ажахы хүгжөөлгэНаши издания