Главная / Новости /Общество / Хитадай компани Захаамин аймагай мүргэлтэй газарнуудые модо отолхо газарнуудай бүридхэлһөө гаргахаар бэлэн

Хитадай компани Захаамин аймагай мүргэлтэй газарнуудые модо отолхо газарнуудай бүридхэлһөө гаргахаар бэлэн

11-05-2018

Буряад Уласай Захаамин аймагта модо үйлэдбэрилхэ һалбарида мүнгэ хүрэнгэ оруулагша «МТК-Дженькей» компани Захааминай ажаһуугшадта удха шанартай газарнуудые модо бэлдэхэ газарнуудай бүридхэлһөө гаргаха бэлэн байһан тухайгаа хэлэбэ. Үсэгэлдэр, майн 10-да, Захаамин аймагай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Гонжитов болон «МТК-Дженькей» компаниин юрэнхы захирал Ли Шубо хоёр уулзажа, энэ асуудалаар хэлсэбэ.

Захаамин аймагай засаг дарга Хитадай компаниин хүтэлбэрилэгшэ Ли Шубо гэгшэдэ мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэл бэелүүлгын талаар ажаһуугшадай һанаа зобооһон асуудалнууд тухай хэлэбэ. Буряад уласай ажаһуугшадай ёһо заншал хүндэлжэ, мүргэлтэй газарта шууяа татажа, ажал ябуулжа болохогүй гэжэ ойлгожо байһан тухайгаа Ли Шубо мэдүүлбэ. Тиимэһээ Захааминай дэбисхэртэ энэ түсэл бэелүүлгын талаар ажаһуугшадай һанамжануудые хараалан, шиидхэбэринүүд абтаха гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэлөөр олониитын уншалганууд үнгэргэгдэхэ гэжэ Захаамин аймагай захиргаанда хэлэбэ. Мүнөөдэр Захааминда Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй, транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яамануудай болон уласай ойн ажахын агентствын түлөөлэгшэд ажаһуугшадтай уулзалга эмхидхэнэ. Тус түсэл бэелүүлгын олзо болон аюул тухай ажаһуугшадта хэлэжэ үгэхэ юм. «МТК-Дженькей» компаниин бэелүүлхэ түсэл тухай дүүрэн мэдэхэ болоһоной удаа, энэ асуудалаар ой модо бэлдэхэ түсэл бэелүүлгэ хинаха талаар ажалай бүлэгтэ орохо тухай Захааминай ажаһуугшадта дурадхагдаха юм. Захаамин аймагай ажаһуугшадтай уулзажа, зохихо шиидхэбэринүүдые абаһанай удаа Буряад Уласай Засагай газарта «МТК-Дженькей» компаниин түсэлөөр модо бэлдэхэ газарнуудай бүридхэлдэ хубилалтанууд оруулагдаха гэжэ багсаамжалагдана. 


Теги: модо бэлдэлгэ Буряад Уласай Захаамин аймагНаши издания