Главная / Новости /Культура / Буряад хэлэндээ эльгэлэн...

Буряад хэлэндээ эльгэлэн...

14-05-2018

Уран үгэдэ анханһаа дуратай, жэнхэни буряад хэлэнэйнгээ уян нугархайе сэдьхэлһээ мүндэлэн гараһан шүлэгүүд соогоо түүрээн дууряажа бэшэдэг зоной дунда Долгор Энэбишиевагай нэрэ бата бэхи һуурияа эзэлэнхэй.

Уран найрагшын “Сэдьхэлэйм уянгата хүгжэм” гэһэн гаршагтай түрүүшын номынь эндэ һая хэблэгдэжэ, нэгэ ехэ захата бүтэбэ. Буряад Уласай багшанарай колледждо майн 12-ой үдэр тус номтой танилсалга үнгэргэгдөө. Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи һургуулида буряад хэлэнэй багшаар хүдэлдэг Долгор Энэбишиева аглаг һайхан Агада тоонтотой, Урда-Ага нютагта түрэһэн. Агын багшанарай училищи дүүргээд, 1994 онһоо ажалайнгаа намтар эхилһэн юм.

2016 ондо “Эрхим багша” гэһэн уласай конкурсдо эдэбхитэй хабаадажа, буряад хэлэнэй багшанарай дунда хоёрдохи һуури эзэлһэн байна. Удаань уласхоорондын хэмжээндэ хабаадажа, “Буряад ороной омогорхол” шэглэлээр илажа гараһан.

Унаһан малгайгаа абаха забдагүй багшын ажалай хажуугаар, Долгор Найдановна зохёохы ажалаа орхингүй, гуурһаяа мүлиһэн зандаа.

Уран шүлэгүүдэйнь уянгата һайхан мүрнүүдынь дуунууд болгогдожо, олоной оюун сэдьхэл хүдэлгөө. Мэдээжэ дуушад Лудуб Очиров, Туяна Дамдинжапова, Ким Харганаев гэгшэд шэнэ дуунуудые гүйсэдхэжэ, сугларагшадые баясуулаа.

Нютагһаа олоор ерэһэн айлшад, суг хамта хүдэлдэг багшанар, Уран зохёолшодой холбооной гэшүүд, түрэлэйнь зон, үетэн нүхэдынь, һургуулиин шабинар болон бусадшье айлшад түрүүшын номоорнь Долгор Найдановнае амаршалаа, үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаа.

Оюна БАЗАРОВА

Теги: Буряад Улас уран шүлэг зохёохы үдэшэ Долгор ЭнэбишиеваНаши издания