Главная / Новости /Общество / Һайн үрэһэн - баян ургасын үндэһэн

Һайн үрэһэн - баян ургасын үндэһэн

14-05-2018

Хяагта аймагай хүдөө ажахынхид хабарай тарилгын ажалда хам оронхой.

Энэ харюусалгатай ажалаа эхилхэһээ урид аймагай захиргаанай хүдөө ажахын таһаг бэлдэлгын асуудалаар суглаа үнгэргөө бэлэй. Таһагые даагша Сергей Чурсов һайн үрэһэндэ онсо анхарал хандуулха, саг соогоо газараа үтэгжүүлхэ болон ерээдүйнгөө ургаса мүнхэлүүлхэ шухала гэжэ хүдөө ажахынхидта һануулаа.

Жэл бүхэндэ аймагай хүдөө ажахынуудай арга боломжоһоо уламжалан, хабарай тарилгын түсэб табигдадаг юм.

- Мүнөө жэл аймаг дотор бүхыдөө 8290 гектар талмай газарта тарилга хэгдэхэ: 4050 гектартань – шэниисэ, 2800 – обёос, 1120 – ешмээн, 320 - гэршүүхэ. Мүн тиихэдэ хартаабха 876,5 гектар дээрэ, огородой эдеэн 92,5 гектар газарта һуулгагдаха. Нэгэ жэлэй туршада ургадаг үбһэ ногоо 2690 гектарта таригдаха, - гэжэ Сергей Чурсов хэлээ.

Үрэһэнэй шанарһаа бүхы ургаса дулдыдадаг гэжэ мэдээжэ. Тиимэһээ хүдөө ажахынууд һайн шанартай үрэһэ худалдажа абаха асуудал шиидхэжэ байна. Һайн шанартай үрэһөөр суурхадаг Мухар-Шэбэр, Тарбагатай, Бэшүүр аймагуудтай болон хүршэ Эрхүү можотой хэлсээнүүд баталагданхай. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 14 сая 471 мянган түхэриг хэрэгтэй.

Тогтон һаатангүй, хабарайнгаа тарилга эрхилхын тула шэнгэн түлишэ болон һайн техникэ хэрэгтэй ха юм даа. Мүнөө жэлдэ шэнгэн түлишэ худалдан абаха хэрэгтэ 15 сая 652 мянган түхэриг гаргашалагдаха, харин техникэ заһабарилгын хубинуудые худалдажа абахын тула 4 сая 772 мянган түхэриг хэрэгтэй болоно.

- Хабарай тарилгын хаһа ядамаггүй үнгэргэхын тулада бага бэшэ мүнгэн зөөри хэрэгтэй бшуу. Олон ажахынууд банкын урьһаламжада найдана. Теэд банкнууд һүүлэй үедэ мүнгэ урьһалхаяа арсадаг болоо. Гэбэшье энэ талаар ажал ябуулагдажа, аймагаймнай ехэ ажахынууд 23 сая түхэриг урьһалхаар түсэблэнхэй, - гэжэ хүдөө ажахын таһагые даагша мэдээсэбэ.

Һүүлэй жэлнүүдтэ ган гасуурай тохёолдоһон ушарһаа хүдөө ажахынуудые ургасаяа мүнхэлхыень зууршалдаг болонхой. Энэ хэрэгтэй үйлэ гэжэ хүдөө ажахы эрхилэгшэдшье ойлгожо эхилээ. Үгы болбол, ган гасуурай үедэ ургасын хосорходо, хэншье гарзыень бусаахагүй.

Баян ургаса абаха гэбэл, һайн шанартай үрэһэ тариха хэрэгтэй. Энэ хэрэгтэ мүнгэ гамналтагүй. Саг соогоо үтэгжүүлгын ажал ябуулхада, баһал өөрын аша туһатай. 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: хүдөө ажахы хабарай тарилга Буряад Уласай Хяагта аймагНаши издания