Главная / Новости /Общество / Эльбрусай орьёл гаталагшад

Эльбрусай орьёл гаталагшад

14-05-2018

Буряад ороной бүлэг залуушуул орьёл үндэр Эльбрусай эгээл дээдэ оройдонь (5642) гаража, олониитэдэ ёһотойл баатаршалгын жэшээ харуулба.

Уласай олон шэглэлэй колледжын зургаан оюутан багшанартаяа хамта энэ ушараар Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсановтай уулзаа.

Уласай тамирай аяншалгын федерациин зохёон бэлдэһэн түсэлэй ёһоор, жэлэй туршада тусхай бэлэдхэл хэһэн залуушуул Эльбрус уула гаталжа шадаа. Ямар бэлэдхэл хэжэ, ямар аргаар тэндэ хүрэһэн тухайгаа оюутад сугларагшадта тодорхойгоор хөөрэһэн байна.

Һүүлэй арбаад жэлэй туршада Буряад ороной оюутадай хабаадалгатайгаар иимэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээгүй байһанаа, тус колледжын оюутад зүрхэтэйгөөр энэ орёо зам гаталжа, нэрэеэ түүхэдэ оруулба гээшэ.

“Өөдөө гарахань бэлэн бэшэ байгаа. Хадын агаарһаа ехээр толгой эрьенэ. Тусхай һуралсал гараһаншье һаа, нилээд хүндэ байгаа. Гэбэшье зориһондоо хүрэжэ шадаабди”, - гээд оюутан Олег Тунжинов тэмдэглэнэ һэн.

“Буряад ороной байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойе угтуулан, таанад, залуушуул, олондо жэшээ харуулан, ёһотойл баатаршалга гаргабат. Бэеын энхэ элүүрэй талаар, һайн һорилго бэлдэлгын ашаар энэ үндэрые дабажа, түүхын хуудаһанда нэрэеэ мүнхэлбэт. Бэрхэнүүд гээшэт. Саашанхи һуралсалдатнай амжалта, бэедэтнай энхэ элүүрые хүсөөд, үшөөл олон орьёлнуудые ядамаргүй гаталха гэжэ найданаб”, - гэжэ Баир Баторович уулзалгын түгэсхэлдэ залуушуулда хандаһан байха юм.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Оюна БАЗАРОВА

Теги: Баяр Жалсанов оюутад орьёл гаталагшадНаши издания