Главная / Новости /Общество / Майн 30-да - Буряад Уласай ойн баяр

Майн 30-да - Буряад Уласай ойн баяр

14-05-2018

1923 оной ВЦИК-эй Президиумэй тогтоолоор майн 30-да Буряад-Монголой автономно улас байгуулагдаһан юм. Тиин байгша онһоо эхилжэ, майн 30-да Буряад Уласай һайндэр тэмдэглэдэг болохобди.

Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов түүхэтэ энэ үдэр тухай хэлэхэдээ, Буряад орон хадаа Ородой Холбоото Уласай дүүрэн эрхэтэй, олон үндэһэтэнэй ажаһуудаг можо нютаг гээшэ гэжэ тэмдэглэбэ.

«Байгуулагдаһан сагһаань хойшо эдэй засагай, ниигэмэй, бодолгын, соёлой һалбаринуудта олон хубилалтанууд болоһон байна. Буряад Уласай байгуулагдаһан үдэр хадаа гүрэнэй хуулита һайндэр болохо ёһотой», - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Мүнөө жэл энэ һайндэртэ дашарамдуулан, соёлой хэмжээ ябуулганууд олоор үнгэргэгдэхэ. Энээн тухай Буряадай соёлой сайд Соёлма Дагаева хөөрэжэ үгөө.

«Майн 30-да эрдэмэй-практическа хуралдаан, олониитын суглаан үнгэргэгдэхэ. Суглаанда уласай хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһан Буряадай ажаһуугшад уригдаха юм. Майн 31-дэ Матвей Хангаловай нэрэмжэтэ түүхын музейдэ «Түрэл Буряад орон» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Эндэ уласаймнай түүхын хубилалтануудые гэршэлһэн зуу гаран экспонадууд олоной һонорто дурадхагдаха», - гэжэ соёлой сайд хэлээ.

Тиихэдэ Цыренжап Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ 95 жэлэй туршада уран зураашадай зураһан бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ.

Гадна Соёлой яаман аймагуудай хоорондо «Түрэл нютагаа мэдэ» гэһэн мүрысөө соносхоһон байна. Тэрэнэй ёһоор, нютагай засагай байгууламжанууд һонирхолтой газарнууд тухайгаа хөөрэһэн, харуулһан соёлой-аяншалгын замуудые байгуулха ёһотой. Мүнөө мүрысөөндэ хабаадаха тухай 31 мэдүүлгэ оронхой. Түгэсхэлэй шатада 5 түсэл хабаадаха юм. Илагшад 150 мянган түхэригэй шанда хүртэхэ аргатай.

Буряад Уласай байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойн баярта бусадшье олон хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Харин 2023 ондо Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр бүхы гүрэнэй хэмжээндэ тэмдэглэгдэхэ юм. 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойн баярНаши издания