Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта эм домто ногоо ургуулха талаар семинар үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласта эм домто ногоо ургуулха талаар семинар үнгэргэгдэхэ

15-05-2018

2018 оной майн 17-19-нэй үдэрнүүдтэ Буряадта эм домто ногоо тарилгада бэлэдхэлэй талаар практическа семинар үнгэргэгдэхэ юм. Энэ хэмжээ ябуулгада Москва хотын ВИЛАР эмхиин Ботаническа сэсэрлигэй лабораториин мэргэжэлтэ шүүбэришэ Андрей Цицилин хабаадаха юм.

Хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн фермернүүдтэ эм домто ногоо яажа ургуулхаб гэһэн асуудалаар заабаринууд үгтэхэ. Тиихэдэ Буряад уласай Ивалга болон Сэлэнгэ аймагуудай эм домто ногоо ургуулгын туршалгын талмайда хүрэжэ, агрономи, фармакологи болон элдүүрилгэ гэһэн асуудалнуудаар мэргэжэлтэд мэдэсээрээ хубаалдаха юм.

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда майн 17-до дүхэриг шэрээ үнгэргэгдэхэ. Майн18-19-нэй үдэрнүүдтэ Ивалга, Сэлэнгэ аймагуудай туршалгын талмайда нүүдэл семинар эмхидхэгдэхэ.

Байгалай байгаалиин дэбисхэртэ эм домто ургамалай һалбари хүгжөөхэ түсөөлдэ Буряадай хүдөө ажахы эрхилэгшэд хабаадаха аргатай. Тус хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Засагай газар, Юрэнхылэгшын грантнуудай жаса болон эм домто ногоо ургуулдаг эблэлэй дэмжэлгээр үнгрэгэгдэнэ гэжэ тэмдэглэлтэй.


Теги: Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман эм домто ургамалНаши издания