Главная / Новости /Спорт / Барилдаашадай амжалтанууд

Барилдаашадай амжалтанууд

15-05-2018

Алёна Сангадиева

Майн түрүүшын хахадта Буряадаймнай барилдаашад хэдэн мүрысөөнүүдтэ һайнаар хабаадажа, олон тоото түрэл гаралаа, аха дүүнэрээ, харагшадаа амжалтануудаараа баярлуулба. 21 болон 16 наһа хүрөөдүй тамиршаднай Ородой чемпионадуудта мүнгэн медальнуудые абажа шадаа. Мүн урдаа хараха түрүү барилдаашад болон ургажа ябаа залуу халаан Сибириин тойрогой мүрысөөндэ шангай һууринуудые эзэлжэ, Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Тэдэнэр тухай мүнөө хөөрэхэ һанаатайбди.

Ородой чемпионадай мүнгэн медальнууд

Майн 13-да Ростов-на-Дону хотодо 21 наһа хүрөөдүй эхэнэрнүүдэй дунда Ородой чемпионадта Баргажан аймагай Улан һууринай Алёна Сангадиева 2-дохи һуури эзэлжэ шадаба.

Алёна 59 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ хибэс дээрэ гараа. Пермскэ, Ставропольско хизаарнуудай болон Воронежско можын тамиршадые шанга гэгшын тулалдаануудта тэрэ шүүжэ гараа. Түгэсхэлэй уулзалгада Саха (Яхад) Уласай Алина Казымоватай уулзажа, Олонхын ороной түлөөлэгшэдэ 0:4 гэһэн тоотойгоор шүүгдээ. Хэды тиигэбэшье, Буряадай барилдааша басаган шангай 2-дохи һуури эзэлээ.

Чуваш Уласай Евгения Захарченко энэ мүрысөөндэ хоёр нютагай түлөө барилдаһан байна. Тиигэжэ Буряад болон Чуваш Уласуудые түлөөлһэн тамиршан 72 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Ородой чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Дагестанай Хасавюрт хотодо 2003-2005 онуудай хүбүүдэй дунда Ородой чемпионат һаяхана боложо түгэсэбэ. Гүрэнэймнай 49 можо нютагуудай 348 хүн эдиршүүлэй мүрысөөндэ хабаадаһан байна.

62 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Буряадаймнай барилдааша хүбүүн Андрей Власенков 2-дохи шангай һуурида гараба. Түгэсхэлэй уулзалгада тэрэ Хойто Осети-Алани Уласай түлөөлэгшэ Батырбек Цховребовто шүүгдэһэн байна.

Энэ мүрысөөндэ түрүү һуури эзэлһэн тамиршад Европын чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө юм. Тэндэ ошоошьегүй һаа, Андрей Власенко Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, уласхоорондын хэдэн мүрысөөнүүдтэ хабаадаха юм.

Сибирьтэ түрүүлээ

Тыва Уласай Кызыл хотодо Сибириин тойрогой мүрысөөн эмхидхэгдэбэ. Түрүүн хибэс дээрэ 18 наһа хүрөөдүй тамиршад гараа. Мүн хоёр үдэр болоод, тэндэ ехэшүүл барилдаа.

18 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда мүрысөөндэ 260 хүн хабаадаа. Буряадай 6 тамиршан шангай һууринуудые эзэлһэн байна.

65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Сандан Гармаев финальна уулзалгада Үбэр Байгалай хизаарай Эрдэм Начиновые шүүжэ гараа. Владимир Ринчинов болон Буянта Шадапов 2-дохи һууринуудые эзэлээ. Хүрэл медальнуудта Сергей Пучков, Жаргал Баяндуев болон Николай Шагдуров хүртөө.

Ехэшүүлэй дунда Буряадай тамиршад бүри ехэ амжалтануудые туйлаһан байна. Майн 12-13-да үнгэргэгдэһэн энэ мүрысөөндэ тэдэ дүрбэн алтан медаль абаба. Даша Шарастепанов, Евгений Жербаев, Алексей Сабидаев болон Балдан Цыжипов гэгшэд чемпион боложо тодороо. Эрхүү хотын Юлиан Гергенов өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа.

Шангай 2-дохи һуурида Алексей Боровицкий, Жаргал Дамдинов гэгшэд гараа. Алдар Бальжинимаев, Булат Баясхолонов, Эрдэм Будажанаев болон Арсалан Будажапов гэгшэд 3-дахи һууринуудые эзэлээ.

Эдэ үдэрнүүдтэ Кызыл хотодо “Азиин түб” гэжэ нэрэтэй бүхэроссиин хэмжээнэй мүрысөөн боложо байнхай. Тэндэ Буряад барилдаашад хабаадана.  

Борис БАЛДАНОВ

Теги: барилдаан эдир тамиршадНаши издания