Главная / Новости /Общество / Аяншалга хүгжөөлгын ашаар

Аяншалга хүгжөөлгын ашаар

16-05-2018

Буряад Уласай хүгжэлтэдэ аяншалгын һалбари горитой ехэ нүлөө үзүүлхэ ёһотой. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй дэргэдэхи Аяншалга хүгжөөлгын зүблэлэй үсэгэлдэр үнгэрһэн ээлжээтэ зүблөөн дээрэ иимэ зорилго табиха тухай хэлэгдээ.

- Аяншалга хүгжөөлгын ашаар ула­сай бюджедтэ олзо оршын хэмжээн жэл бүри дээшэлхэ болоно. Гадна ажалта һууринууд байгуулагдаха. Гэхэ зуура, зүб мүрөөр нютаг дээрээ аяншалга хүгжөөхэ, богони болзор соо үрэ дүнтэй­гөөр ажал ябуулха шухала, - гэжэ Алек­сей Цыденов онсолон тэмдэглээ.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэ­лэһээр, аяншалга гээшэ юрын үйлэ хэрэг бэшэ, харин уласай хүгжэлтын үндэһэн боложо үгэхэ ёһотой.

Дүрбэ һарын туршада хэгдэһэн ажал хэрэгүүдэй тоосоо Аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыренова зүблэлэй зүблөөн дээрэ хэбэ. Сиби­риин болон Алас Дурнын аяншалгын ажал эрхилэгшэдтэ мэдээсэлэй тур­нуудые дурадхаһан байха юм. Тэрэ хэмжээнэй дүнгөөр “Туи-Тревел” гэһэн уласхоорондын аяншалгын эмхитэй суг ажал ябуулха тухай хэлсээ баталагдаа. Хүүгэдэй аяншалгын “Минии Ород гүрэн” гэһэн программа бэелүүлдэг можонуудай тоодо Буряад Улас орон­хой. Тэрэнэй шугамаар Буряад руу гүрэнэй түб можонуудһаа болон Ура­алһаа октябрь - ноябрь һарануудта 1000 гаран эдир аяншалагшад ерэхээр хараалагдана.

Гэхэ зуура, “Байгалай домогууд” гэһэн түсэл гүрэнэй дэмжэлтэдэ хүртөө.

Аяншалга хүгжөөлгын талаар ажал ябуулхадаа, нэн түрүүн хэдэн бэрхэ­шээлнүүдые дабаагүй һаа, энэ хэмжээн дүүрэнээр бэелүүлэгдэхэгүй гэжэ мэ­дээжэ.

Нёдондо жэлэй тоо бүридхэлөөр, Буряадта 473 мянгаад аяншалагшад амараа. Энэ болбол ганса эмхинүүдэй бүридэлдэ абтагдаһан зоной тоо баримта мүн. Аяншалга һайнаар хүгжөөхын тулада тааруу оршон байдал зохёохо шухала. Эндэ нэн түрүүн бог шоройн асуудал тобойн гарана.

- Байгалай эрьеэр болон аяншал­гын харгы замаар хаяатай нобшо ноохой амаржа ябаһан аяншалаг­шадта муу бодол түрүүлнэ. Энэмнай ажаһуугшадай болон олзын хэрэг эрхилэгшэдэй өөһэдын соёл гэршэл­нэ. Аяншалгын талаар олзын хэрэг эрхилэгшэд саг соогоо бог шоройгоо сэбэрлэнэгүй. Нобшо суглуулха, усад­хаха ажалай түлөө нютагай өөһэдын хүтэлбэри харюусанагүй. Харин ха­ягдаһан нобшо саг соо суглуулаагүй һаа, яла ашагдаха гэжэ гансал сүүдэй зарганууд харуулна, - гэжэ аяншал­гын сайд мэдээсэбэ.

Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова

Гадна Мария Бадмацыреновагай тэмдэглэһээр, аяншалгын талаар олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ нобшо ноохой суглуулжа, үгы хэхэ хэрэгтэ гаргашалаг­даһан мүнгэн зөөринь бусаагдаха болоо. Тусхай хэлсээ баталагдажа, иимэ ажал ябуулһан тухай гэршэлэгдэбэл, 300 мянга хүрэтэр мүнгэн тэхэрюулэгдэхэ юм. Нютагай байгууламжануудай аян­шалгын байра байдал түхеэрбэлнь, болбосоруулһан талмайнуудые бари­балнь, Аяншалгын яаман баһал мүнгэн зөөреэр дэмжэхэ юм.

Аяншалгын газар руу ошодог харгы замуудай хажуугаар хаягдаһан нобшо арилгаха талаар Буряад Уласай Ойн ажахын болон харгын яаман харюу­салга абажа, Аяншалгын яамантай суг ажал ябуулха тухай сайд дурад­хаба. Богтой тэмсэлгын талаар хэдэн дурадхалнууд оруулагдаа. Тиихэдэ аяншалагшадые байлгадаг үмсын гэр байранууд бүридхэлдэ абтагданагүй. Тиимэһээ захиргаанууд шалгалта хэжэ, аяншадые хүлеэн абадаг зониие шан­галха ёһотой. 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: Буряад Улас аяншалга хүгжөөлгэ Алексей Цыденов Мария Бадмацыренова18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания