Главная / Новости /Общество / «Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн урилдаанай дүрим

«Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн урилдаанай дүрим

16-05-2018

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан, Буряад Уласай Толгойлогшын ба Заса­гай газарай захиргаан, Буряад Уласай Арадай Хуралай Можонууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залу­ушуулай бодолгын, олониитын болон шажан мүргэлэй талаар хороон, Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл “Буряадай түрүү хүнүүд” гэһэн урилдаа соносхоно.

Урилдаанай зорилгонууд:

Буряад Уласайнгаа хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһан, олонии­тын ажалда эдэбхи үүсхэл гаргаһан, Буряад ороноо суурхуулһан, арад зондоо мэдээжэ болоһон түрэл ню­тагтаашье, Ородой Холбоото Ула­сай алишье хизаарта гү, али хари гүрэнүүдтэшье ажаһуугшадые элирүүлхэ;

буряад хэлэ бэшэгээ, үндэһэн зо­хёолоо хүгжөөхэ;

олон тоото уншагшадаа уран найруулгада хүсэлынь дэмжэхэ;

Эхэ орондоо, тоонто нютагтаа дурлал, ёһо заншалаа, гэр бүлын нангин уялгануудые, сахилгануудые дэлгэрүүлхэ.

Урилдаан долоон номинацяар үнгэргэгдэхэ:

«Баатар мэргэн» – ажал хэрэгтээ амжалта туйлаһан, түрэһэн нютагайнгаа, олониитын хүгжэлтэдэ га­бьяатай 60 наһа хүрөөгүй эрэшүүл.

«Гуа сэсэн хатан» - ажал хэрэг­тээ амжалта туйлаһан, түрэһэн нютагайнгаа, олониитын хүгжэлтэдэ габьяатай 60 наһа хүрөөгүй эхэнэрнүүд.

«Сагаан үбгэн» – арад зондоо хүндэтэй, олониитэдэ мэдээжэ, нэ­рэтэй солотой наһатай ахамадууд.

«Аласай холбоон» - Буряад Ула­сай хүгжэлтэдэ, холо ойгуур суурхуулгада хубитаяа оруулһан Буряад орондоошье, ондоо хизаар можодошье гү, али гадаада гүрэндэшье ажаһуудаг хүнүүд.

«Аламжа Мэргэн Арюун Гоо­хон хоёр» - үри хүүгэдээ һайнаар хүмүүжүүлжэ, ажалша бэрхэ, бэе бэ­едээ үнэн сэхэ, энэрхы сэдьхэлтэй, олондо жэшээ болоһон гэр бүлэ.

«Буян хэшэг» – тулиһанда туһалдаг, хохидогшодые абардаг, бүгэдэндэ туһатай, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй хүнүүд.

«Наран Гоохон» - эрдэм һуралсалдаа, ажал хэрэгтээ амжалтатай, олониитын ажаябуулгада эдэбхитэй 30 хүрөөгүй басагад, эхэнэрнүүд.

Урилдаан майн 16-һаа декабриин 21 болотор үнгэргэгдэхэ.

Урилдаанай дүнгүүд декабриин 14 болотор согсологдохо.

Урилдаанда илагшадта 2018 оной декабрь һарада, “Буряад үнэн” сониной байгуулагдаһан баярай үдэртэ шагнуулагдаха.

Урилдаанда хабаадаха гурим

Урилдаанда хабаадахаяа “Буряад үнэндэ” найруулгаяа 6х9 см хэмжээнэй гэрэл зурагтайгаар эльгээхэдээ, нэрэ обогоо хүсэд дүүрэнээр бэшэхэ, гэрэйнгээ, электронно шууданайн­гаа хаягуудые, утаһанайнгаа дугаар зааха;

Буряад хэлээр, буряад яһанай бэшэ хүниие ородоор бэшэһэн (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, интервал одинарный в формате До­кумент Word (doc) хоёр хуудаһанһаа үлүү бэшэ найруулга «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда иимэ хаягаар: unen@mail.ru эльгээхэ.

Холбоо бариха, лаблаха утаһанай дугаарнууд:

21-54-54 – хүлеэн абаха таһалга (приёмно)

21-54-93 – Эрдынеева Сарюуна Булатовна

21-67-81–Ринчинов Сэнгэ Цыре­нович


Теги: Буряад Улас урилдаан Буряадай түрүү хүнүүд18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания