Главная / Новости /Общество / «Дуунай дүхэриг» - Эгэтын-Адагта

«Дуунай дүхэриг» - Эгэтын-Адагта

16-05-2018

Баясхалан Шираповта Гран-при шан барюулагдана

Мүнхэ һайхан дэлхэйдээ

 Мүшэн шэнгеэр үнгэрөөлши.

Эрьелтэгүйгөөр ошоош hаа,

Эльгэндэмнэй мүнхэрөөлши!

(Дондог Улзытуев)

Дуун гээшэ хүнэй сэдьхэлэй байдалhаа мүндэлдэг гэгшэ. «Дуун түрэдэг баярhаа, дуун түрэдэг гунигhаа», - гэжэ Буряадай элитэ поэт Шираб Нимбуев бэшэhэн байдаг.

Саг үедөө таараhан урданай буряад дуунууд удхатай, өөрын ирагуу аялгатай. Дууша буряад араднай агта мориео, амараг нүхэрөө, аба эжыгээ дурсан, нютагаа магтан дууладаг байhан. Саг хубилна, ажабайдал, соёл хүгжэнэ. Мүнөө үеын байдалда тааруулан шэнэ дуунууд мүндэлжэ, дуушадай дуратай дуунууд арадай болон тарана.

Ярууна аймагай Эгэтын-Адаг нютагта дэмбэрэлтэ hайхан үйлэ хэрэг хабарай хагсуухан үдэрые хүгжэм дуугаар дулаасуулба. Юундэб гэхэдэ, «Дуунай дүхэриг» гэhэн эстрадна болон гитараар наадан дуулаха дуунай урилдаан эхиеэ абаба ха юм. Энэ хэмжээ ябуулга нютагаймнай эрхим хүбүүдэй нэгэн, бэлиг талаантай Абида Дондоковай 50 наhанай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаа. Абида Петрович мүнөө мэндэ ябаа hаа, зонойнгоо хэрэгтэ туhатай, маанадаа урмашуулан дуулажа, онсо бэлигээ дэлгэн ябаха hэн.

Бэлигтэй хүбүүдэймнай богонихон болзортойгоор энэ дэлхэйдэ мүндэлдэгынь харамтай. Суг хамта hураhан үетэн нүхэдынь Абида нүхэрэйнгөө 50 наhандань зорюулан гэрэлтэ дурасхаалынь мүнхэлжэ, дуунай урилдаа эмхидхэхэ hанан сэдбхэжэ, зон нүхэдөөрөө хэлсэhэн байна.

Эдир дуушадай эстрадна дуунай номинацида Хэжэнгэ нютагай Наран Бадеева илажа гараба. 2-дохи hуури Эгэтын - Адаг Наран Бурхиева эзэлбэ.

Эстрадна дуунай урилдаанда 17 дуушад дуугаа хангюурдаба. 8 дуушад 2- дохи шатада гараба. Дүнгүүдээр 3-дахи hуурида буряад ирагуу дуунуудые гоёор дуулажа Нарhатын Николай Ширяев гараба, 2-дохи hуури Эгэтын- Адагай Виктория Бабуева эзэлбэ. Хори аймагай Амгаланта нютагай «Эрмэлзэл» дуэт илажа шалгарба.

Гран-при шанда хэн хүртэбэб гээ hаа, Эгэтын-Адаг тоонтотой, мүнөө үедэ Загарайда ажалладаг hайхан хоолойтой Баясхалан Ширапов илажа, алталмал микрофон болон 24 мянган түхэригэй шанда хүртэбэ. Хабаадагшадта үнэмшэлгэнүүд, шаргай һууринуудта гарагшадта дипломууд, мүнгэн шангууд барюулагдаба.

Абида Дондоковай нэрэмжэтэ «Дуунай дүхэриг» урилдаан эхилхэһээ эршэтэй алхам хэбэ, энэ дэмбэрэлтэ хэрэг эрхим hайнаар бүтэбэ гэжэ тэмдэглэе.

Амгалан Абидуевич, Алдар Абидуевич хоёр хүбүүдынь абынгаа нэрэ нэрлүүлhэн энэ «Дуунай дүхэриг» урилдаае саашань үргэлжэлүүлжэ, заншалта болгохобди гэжэ найдуулбад, гэр бүлынгөө зүгhөө туhа хүргэhэн бүхы түрэл гаралнуудтаа, нютагаархидтаа, хүршэнэртөө халуун баяр хүргэжэ, баярай бэшэгүүдые барюулбад.

Ёhотой дуунай дүхэриг болон, энэ мүрысөөн эмхитэй, эхитэй, зохидоор үнгэрбэ. Мүнөө үеын буряад дуунуудые шагнажа, сэдьхэлээ сэнгүүлжэ байхада одоол урматай байгаа даа.

Саашадаа үшөөл үргэн дэлисэтэй, дали жэгүүр урган хүгжэхэнь болтогой!

Олон харагшадай зүгhөө: Г. Б. Цыренжапова

Д.Ц. Гатабоной гэрэл зураг


Теги: дуун дуунай мүрысөөн Ярууна аймагай Эгэтын-Адаг18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания