Главная / Новости /Культура / Бүхэроссиин фестивальда «Уряал» болон «Забава» ансамбльнууд уласаа түлөөлхэ

Бүхэроссиин фестивальда «Уряал» болон «Забава» ансамбльнууд уласаа түлөөлхэ

16-05-2018

Майн 21-дэ Новосибирск хотодо хоорой Бүхэроссиин фестивалиин тойрогой шата үнгэргэгдэхэ юм. Энэ фестиваль гурбан шатада эмхидхэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта уласай шата март-апрель һарануудта эмхидхэгдээ. Удаань федеральна тойрогуудай хэмжээндэ мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, 2018 оной ноябрь һарада фестивалиин түгэсхэлэй шата эмхидхэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаман, Хоорой бүхэроссиин олониитэ тус фестиваль дэмжэнэ. Арадай дуунуудые гүйсэдхэдэг мэргэжэлтэ, һуража байһан, дуратайшуулай хоорнууд наһанай хоёр хизаарлалтаар фестивальда хабаадаха аргатай.

Бүхэроссиин фестивалиин уласай шата Улаан-Үдэдэ мартын 17-до үнгэргэгдэһэн байна гээд һануулая. Энэ хэмжээ ябуулгада Тарбагатай, Ивалга, Хяагта, Мухар-Шэбэр аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын хоорой 15 коллектив хабаадаа. Уласай шатада «Арадай дуу, хатарай «Забава» театр болон арадай аман зохёолой «Уряал» ансамбль түрүүлһэн байна. Тиимэһээ эдэ хоёр зохёёохы бүлэгүүд тойрогой шатада Бүхэросиин фестивальда уласаа түлөөлхэ юм. 

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Новосибирск хото хоорНаши издания