Главная / Новости /Общество / Отошо бурханай дүрсэ хүшөө оролдожо бүтээе бүгэдөөрөө

Отошо бурханай дүрсэ хүшөө оролдожо бүтээе бүгэдөөрөө

16-05-2018

Түнхэн аймагай Аршаан hууринда бодхоогдожо байhан Отошо бурханай дүрсэ хүшөө барилга­да туhаламжын тоглолто-марафон майн 19-дэ 16.00 сагта Улаан-Үдэ хотодо, П.И. Чайковски­ин нэрэмжэтэ урлалай колледждо үнгэргэгдэхэнь.

Эндэ мэдээжэ дуушад Сэдэб Банчикова, Елена Мохосова, Билигма Ринчинова, Вера Шобосоева, Доржо Шагдуров, Эдуард Жагбаев, Александр Хан­дажапов болон бусад аял­гата буряад дуунуудаа хангюурдаха, урма ехэтэй хатарнуудшье харагшадай нюдэ баярлуулха.

Харагшад тоглолтын биледэй ара таладань нэрэ обогоо бэшэжэ, тус­хай хайрсаг соо орхихо­донь, Отошо бурханай дүрсэ хүшөө нээлгэндэ зорюулагдаhан хуралда тэ­дэнь оруулагдажа, уншаг­даха юм. Эмхидхэгшэд энэ хэмжээ ябуулгада эдэбхи­тэйгээр хабаадахые арад зоноо уряална.

Отошо бурхан аршааншадта туһалха

Эм домто Аршаамнай элдэб олон хото, нютаг, гүрэнүүдэй, мүн Буряад Уласайнгаа арад зониие аргалжа, эмнэжэ байдаг гэжэ мэдээжэ. Отошо бурхандаа зальбаржа, үнэн зүрхэнhөөн үбшэ хабшаяа эмнэхэбди гэжэ этигэжэ, сэдьхэлээ сэбэрлэжэ, бэеэ арюудхажа, хүсэ шадал олохомнай шухала.

Отошо бурханай эди шэди ехэ шанга юм гэ­дэг. Этигэжэ хандаhан хүн тэрээндэнь хүртэжэ, заатагүй эмнэгдэдэг. Ар­шаан hууринда Отошо бурханай дүрсэ хүшөө бодхоогдожо, олон зон­до буян болохо, бэеын ба сэдьхэлэй энхэ элүүр бэ­лэглэн үршөөжэ байхань дамжаггүй.

Хадын зоной үүсхэл

Угаа уhанда хаяагүй, урма зоригтой хонгоо­дор угсаатан энэ жэлдэ Сагаан hарын найр наада түрүүшынхиеэ эб хамта үнгэргэжэ, саашадаа жэл бүри Аха, Түнхэн, Захаа­мин, Алайр дүрбэн айма­гайнгаа ниитын ажабай­далда шадал зэргээрээ туhалжа байха тухай хэлсээ баталhан юм. Тиигэжэ Хонгоодорнуудай эмхи Түнхэн аймагай Аршаан hууринда бодхоогдожо байhан Ото­шо бурханай дүрсэ хүшөө барилгада туhалха зорил­готойгоор концерт-мара­фон үнгэргэхэ гэhэн дурад­хал зүбшөөгдөө. Түнхэн аймагһаа уг гарбалтайшу­улай «Саяан» эблэл иимэ үүсхэл гаргаһан байгаа.

Отошо бурхандаа заль­баржа, бурхантай буянтай, урагшатай, амжалтатай ябахамнай болтогой!

Хонгоодорнуудай эмхи


Теги:18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания