Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта нютагай засагай байгууламжануудай хоёрдохи хуралдаан үнгэргэгдэбэ

Буряад Уласта нютагай засагай байгууламжануудай хоёрдохи хуралдаан үнгэргэгдэбэ

17-05-2018

Үсэгэлдэр, майн 16-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Нютагай засагай байгууламжануудай хүгжэлтэһөө уласай хүгжэлтэ хүрэтэр. Түрүүшын шата» гэһэн нютагай засагай байгууламжын хоёрдохи хуралдаанда хабаадаба. Хэмжээ ябуулгада нютагай өөһэдын хүтэлбэриин эмхинүүдэй 600-һаа дээшэ түлөөлэгшэд хабаадаа. Буряад Уласай Толгойлогшо нютагай засагай байгууламжануудай түлөөөлэгшэдтэ уласай ажаһуугшадай байдал һайжаруулха талаар хэһэн ажалайнь түлөө баяр хүргэбэ.


«Нютагай засагай байгууламжануудай хүгжэлтэһөө уласай хүгжэлтэ хүрэтэр. Түрүүшын шата» гэһэн хуралдаанда Буряад Уласай засагай газарай түлөөлэгшэд, Арадай Хуралай һунгамалнууд, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд болон түлөөлэгшэд хабаадаа.

«Мүнөө эндэ сугларһан зон - аймагуудай, һомонуудай, хуули тогтоологын суглаануудай хүтэлбэрилэгшэд, ТОС-уудай түлөөлэгшэд, һунгамалнууд – эдэ хүнүүд уласай хүгжэлтэдэ горитой хубияа оруулна. Ажаһуугшадай байдал һайжаруулха талаар суг хамта ажал ябуулнабди. Бидэ хамта мүнөөдэрэй байдал зохёожо, ерээдүйн ажабайдалай үндэһэ һуури табинабди», - гэжэ Алексей Цыденов сугларагшадта хандаба.

Уласай хүгжэлтэ хадаа аймагууд доторшье мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдһээ дулдыдана. Тиимэһээ нютагай засагай байгууламжануудта ажалай һууринуудые, шэнэ үйлэдбэринүүдые байгуулха талаар зохихо оршон байгуулха шухала.

«Газарай болон бусадшье асуудалнуудаар ажаһуугшадта туһа хүргэжэ байгыт даа гэжэ аймагуудай, һомонуудай хүтэлбэрилэгшэдтэ хандаха байнаб. Асуудалнуудай гарахада, эшэжэ байнгүй хандагты. Засагай газарһаа туһа хүргэхэбди. Суг хамта асуудалнуудые шиидхэжэ, уласай олзо дээшэлүүлхэбди. Хамаг юумэн манай гарта», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.


Тиихэдэ ТОС-уудай хүдэлөөнэй саашанхи хүгжэлтэ, тэдэниие дэмжэхэ нөөсын түб байгуулха, аймагуудай бюджет тэгшэ байлгаха, хүдөө нютагуудта ниигэмэй болон хангалгын байгууламжануудай түсэлнүүдэй талаар болон бусад асуудалнуудаар хуралдаанда хабаадагшадай асуудалнуудта уласай хүтэлбэрилэгшэ харюусаба.

Буряад Уласта мүнөө 286 нютагай засагай байгууламжа, тэрэ оодо хотын хоёр тойрогууд, 21 аймаг, хотын 16 болон хүдөө нютагуудай 247 һомонууд юм.

Тиихэдэ «Буряад Уласай эрхим ТОС» гэһэн уласай мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоо. Удаань һайндэрэй тоглолто үнгэргэгдэһэн байна. 

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Буряад Улас ТОС-ууд хуралдаан Алексей ЦыденовНаши издания