Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай бэдэрэлгын «Рысь» отряд можо хоорондын хэмжээ ябуулгада хабаадана

Буряад Уласай бэдэрэлгын «Рысь» отряд можо хоорондын хэмжээ ябуулгада хабаадана

17-05-2018

Калиниградска можын Балтийск хото шадар 1945 онһо болоһон байлдаанай газарнуудта Буряад уласай сэрэгэй-бэдэрэлгын «Рысь» отряд майн 10-һаа 25 болотор бэдэрэлгын ажалнуудта хабаадана. Эндэ хадаа модо хоорондын «Вахта Памяти» гэһэн хэмжэ ябуулга үнгэргэгдэнэ.

2017 ондо Калининградска можодо Буряадай «Рысь» отрядай хүтэлбэрилэгшэ Владимир Ефремовой ударидалга доро түрүүшын экспедици эмхидхэгдээ. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Зүүн Сибириин хотын 26-дахи гвардейскэ дивизиин дайлалдаһан газарта Буряад-Монгол АССР-һээ гарбалтай 95 сэрэгшэдэй хүдөөлһэн газар олдоһон байна. 45 сэрэгшэдэй нэрэнүүд Буряад Уласай Дурасхаалай номой 11-дэхи ботидо оруулагдаха юм.

Можо хоорондын «Вахта Памяти - 2018» гэһэн хэмжээ ябуулгын удаа «Рысь» бүлгэмэй сэрэгшэд Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнууд Алдар Дамдинов, Александр Пятикоп гэгшэдтэй уулзаха.

Буряад Уласай сэрэгэй бэдэрэлгын «Рысь» отрядай бүридэлдэ уласай болбосоролой эмхинүүдэй һурагшад болон «Буряад уласай эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын, аяншалгын болон спортын хүүгэдэй болон эдиршүүлэй түбэй» хүдэлмэрилэгшэд Владимир Ефремов, Мария Дашинимаева гэгшэд ородог юм.

Тобшо мэдээн

1945 ондо Зүүн Прусси фашис булимтарагшадтай шэрүүн байлдаанда тулалдажа, Улаан Армиин сэрэгшэд дайсадые шуһата тэмсээндэ илаһан юм. 2018 оной майн14-дэ сэрэгшэдые хүдөөлһэн газар гэжэ бүридхэлдэ абтаагүй талмайда бэдэрэлгын ажал ябуулжа, отрядай гэшүүд наһа бараһан 24 сэрэгшэдые элирхэйлбэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг  


Теги:Наши издания