Главная / Новости /Культура / Буряад драмын театр Новосибирск хотодо фестивальда хабаадахань

Буряад драмын театр Новосибирск хотодо фестивальда хабаадахань

17-05-2018

Майн 22-то Буряад драмын театрай зүжэгшэд Можо хоорондын театрнуудай «Ново-Сибирский транзит» гэһэн V фестивальда хабаадахаяа Новосибирск хото гараха юм. Тэдэнэр Ородой Холбоото Уласай фестивальда «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг харуулха.

Ураал, Сибирь болон АласДурна зүгэй эрхим зүжэгүүдые элирүүлдэг мэргэжэлтэ шүүбэришэдэй зүблэл «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг шэлэн абаһан байна.

«Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг «Ново-Сибирский транзит» гэһэн фестивалиин хабаадагшадай тоодо хараха ехэ баяртайбди. Иимэ хэмжээнэй зүжэгүүд фестивальнуудта хабаадаха ёһотой», - гэжэ фестиваль эмхидхэгшэд урилгадаа бэшээһн байна.

Майн 26-да Буряад драмын театрай зүжэг Новосибирскын «Красный факел» гэһэн драмын театрай тайзан дээрэ табигдаха.

«Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг 2017 оной сентябрь һарада бүхэроссиин залуушуулай «Артмиграция-2017» фестиваль-хуралдаанда хабаадажа, харагшадай болон театрай мэргэжэлтэдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртэһэн байна.

«Ново-Сибирский транзит» фестиваль үшөө «Сибириин Алтан баг» гэжэ тоологдодог. 2010 ондо байгуулһан сагһаа хойшо энэ хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай театрнуудай шухала хуралдаануудай нэгэн гэжэ тодоронхой. Ёһо заншалаараа, дүй дүршэлөөрөө андалдаха зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ. 

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: буряад драмын театр Буряад Улас Буряад Уласай соёлой яаман Театрнуудай фестиваль Новосибирск хотоНаши издания