Главная / Новости /Общество / Москва хотын түлөөлэгшэд Буряадай болбосоролой эмхинүүдтэ хүрэбэ

Москва хотын түлөөлэгшэд Буряадай болбосоролой эмхинүүдтэ хүрэбэ

18-05-2018

Буряад Уласай болбосоролой һалбаритай танилсаха, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха зорилготой Москва хотын мэргэжэлтэд уригдаһан байна. Ородой Холбоото Уласай ниислэл хотын 444-дэхи болон 2030-дахи һургуулинуудай захиралнууд Павел Северинец, Наталья Рябкова болон багшанар Улаан-Үдэ ерэһэн байна.

2017 оной намар Буряад Уласай багшанар Москва гаража, ниислэл хотын һургуулинууд болон тэдэнэй ажаябуулгатай танилсажа ерэһэн байна. Тиихэдэ Ород гүрэнэй можо нютагуудай эрхим ажал Буряадай болбосоролой һалбарида нэбтэрүүлхэ тухай шиидхэбэри абтаһан юм. Мүнөө энэ зорилгоёо бэелүүлхэ талаар ажал үргэлжэлүүлхэеэ Москвагай болбосоролой эмхиин хүдэлмэрилэгшэд Улаан-Үдэ ерэһэн байна.

Майн 15-да ниислэл хотын түлөөлэгшэд Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсановтай уулзажа, суг ябуулха ажалай шухала шэглэлнүүдые элирүүлһэн байна.

«Танай дүй дүршэлөөр ажалаа ябуулжа эхилээбди. Һара бүхэндэ һургуулинуудай захиралнуудтай видео-конференц холбоогой хүсөөр уулзанабди. Энэ аргаар ажал ябуулхада зохид. Манай уласай багшанар баһал дүй дүршэлөөр хубаалдахаар бэлэн», - гэжэ Баир Жалсанов тэмдэглэбэ.

Москвагай түлөөлэгшэд Буряадай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат, Мариинска һургуули-интернат, I-II түхэлэй болбосоролой тусхай һургуули, VIII түхэлэй 2-дохи интернат-һургуули, хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон бусад һургуулинуудта хүрэһэн байна.

Майн 16-да Улаан-Үдэ хотын захиргаанда «Улаан-Үдэ хотын болбосоролой бодолгын түрүү шэглэлнүүд» гэһэн дүхэриг шэрээ үнгэргэгдөө. Тиихэдэ Москва хотын болбосоролой департамент болон Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой хороон болбосоролой һалбарида саашадаа ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталһан байна.

Уулзалгын дүнгүүдээр Москва хотын болбосоролой һалбариин түлөөлэгшэд Улаан-Үдын һургуулинуудай болбосоролой һалбари үндэрөөр сэгнэбэ гэжэ тэмдэглэлтэй. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Баир Жалсанов Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман болбосоролНаши издания