Главная / Новости /Общество / Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэбэ

Буряад уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэбэ

18-05-2018

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ хүдөө ажахын үмсын хэрэг эрхилэгшэдэй мүрысөөн түгэсэбэ.

Байгша ондо мартын 26-һаа хойшо мүрысөөндэ хабаадаха тухай 143 мэдүүлгэ ороһон байна. Дансануудаа буруу тушааһан байжа 33 фермернүүд хоёрдохи шатада орожо шадаагүй.

Мүрысөөнэй хоёрдохи шатада 140 хүдөө ажахы эрхилэгшэд хабаадажа, тэдэнэй 36 ажахы гүрэнэй грантда хүртэхэ болобо. Мүрысөөндэ хабаадагша ажахы бүхэн табан жэлэй туршада ажахы хүгжөөлгын бизнес түсэб бэлдэжэ, ажахы тухайгаа фото, видео-булгабаринуудые бэлдэһэн байна.

Дансануудые бэлдэһэн болон мүрысөөнэй комисситай уулзажа хөөрэлдэһэнэй дүнгүүдээр, эгээл ехэ балл абаһан ажахынууд гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа. 2018 оной уласай бюджедһээ һомологдоһон хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн фермернүүдтэ 93,8 сая түхэриг болон гэр бүлын ажахынуудта 38,7 сая түхэригэй хэмжээнһээ илагшадай тоо дулдыдаһан байна.

Мүрысөөнэй шанга эрилтэнүүдые дабажа гараһан хүдөө ажахынууд дундаа үрдилдэн тэмсээ гэжэ тэмдэглэлтэй. Мүрысөөндэ хүдөө ажахын мяханай болон һүнэй үйлэдбэриин һалбаринууд шэлэгдээ. Гүрэнэй тэдхэмжын мүнгөөр хүдөө ажахы эрхилэгшэд трактор, машина болон бусад техникэ, мал худалдажа абаха. Тиихэдэ үйлэдбэринүүдые барилгада мүнгэн һомологдохо. 


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас гүрэнэй тэдхэмжэНаши издания