Главная / Новости /Власть / Буряад Уласта транспортын-логистикын нэгэдэмэл түб байгуулха түсэбтэй

Буряад Уласта транспортын-логистикын нэгэдэмэл түб байгуулха түсэбтэй

25-05-2018

Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэжэ байһан эдэй засагай уласхоорондын хуралдаанда Буряад Уласай Засагай газар болон «Российские железные дороги»,«СГ-транс» бүлгэмүүдтэй уласай дэбисхэртэ транспортын-логистикын болон инженернэ хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар хэлсээ баталба.

Буряад Уласай эдэй засагай һалбарида хубиин мүнгэ зөөри оруулалгые дэмжэхэ, ашаа зөөхэ талаар логистикын шэнэ оньһон хэрэгсээлнүүдые нэбтэрүүлэн, һайн шанартай туһаламжа хүргэхэ тухай дансада Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, «РЖД» бүлгэмэй юрэнхы захирал болон «СГ-транс» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Сергей Калетин гурбан гараа табиһан байна.

Буряад Уласай Тальцы станцида транспортын-логистикын нэгэдэмэл түб байгуулха талаар техникын-эдэй засагай дансануудые суг бэлдэхэ тухай гурбан тала хэлсэһэн байна. Тиихэдэ Буряад Улас машинын ябаха харгы, уулзуур бариха, һэльбэн шэнэдхэхэ, зайн гал хангаха, коммуникаци бэлдэлгын талаар харюусалга даажа абаба. Хэлсээнэй ашаар Буряад Улас транспортын-логистикын нэгэдэмэл түб байгуулха талаар бюджедэй мүнгэ һомолхо, федеральна программада оруулагдаха аргатай болохо юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай хүтэлбэри доро Санкт-Петербург хотодо майн 24-26-най үдэрнүүдтэ эдэй засагай уласхоорондын хуралдаан үнгэргэгдэнэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадана гэжэ һануулнабди.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албан


Теги: Санкт-Петербург хото Алексей Цыденов эдэй засагай хуралдаанНаши издания