Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Засагай газар «Росконгресс» жасатай болон Ородой Холбоото Уласай юристнуудай эблэлтэй хэлсээ баталба

Буряад Уласай Засагай газар «Росконгресс» жасатай болон Ородой Холбоото Уласай юристнуудай эблэлтэй хэлсээ баталба

25-05-2018

Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэжэ байһан эдэй засагай уласхоорондын хуралдаанда Буряад Уласта мүнгэ зөөри оруулха талаар мүнгэ һомологшодые һонирхуулха, уласта үйлэдбэрилэгдэһэн эд бараа хари гүрэнүүдтэ худалдаха талаар ажал суг ябуулха тухай Санкт-Петербург хотодо хэлсээн баталагдаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, «Росконгресс» жасын захирал Александр Стуглев болон «Ородой Холбоото Уласай юристнуудай эблэл» гэһэн олониитын эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Груздев гэгшэд энээн тухай хэлсэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, гурбан талаһаа абтаһан хэлсээнэй ёһоор, Буряад Уласай эд бараан, арга боломжонууд уласхоорондын болон Ород гүрэнэй эдэй засагай талмайнуудта харуулагдаха юм.

Буряадай мүнгэ зөөри оруулалгын болон хари гүрэнүүдтэ эд бараа худалдаха талаар «Росконгресс» жасын уласхоорондын болон можо нютагуудай эмхи зургаануудай дэлгэрэл хэрэглэн ажал суг ябуулагдаха. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай талмайнуудта «Ородой Холбоото Уласай можо нютагууд: хүгжэлтын шэнэ шатанууд» түсэлэй хэмжээндэ Буряад Уласые танилсуулха, һурталшалха талаар ажал ябуулагдаха юм. Мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай юристнуудай эблэл хуули ёһоной талаар туһаламжа хүргэхэ.

Тэрэшэлэн Ородой Холбоото Уласай эд бараа, олзын хэрэг эрхилэлгэ, соёл гүрэн дотор болон дэлхэйдэ дэлгэрүүлхэ зорилготой «Ород гүрэндэ хэгдээ» гэһэн үндэһэтэнэй коммуникациин түсэл хүгжөөхэ талаар ажал ябуулагдаха юм. Буряад уласай Засагай газар хэдэн жэлэй туршада «Росконгресс»жасатай аша үрэтэйгөөр ажал ябуулдаг гэжэ тэмдэглэлтэй. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Санкт-Петербург хото Алексей Цыденов эдэй засагай хуралдаанНаши издания