Главная / Новости /Власть / Алексей Цыденов ВТБ банкын хүтэлбэритэй хэлсээ баталба

Алексей Цыденов ВТБ банкын хүтэлбэритэй хэлсээ баталба

25-05-2018

Санкт-Петербург хотодо үнгэргэгдэжэ байһан эдэй засагай хуралдаанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон ВТБ банкын юрэнхылэгшын орлогшо Денис Бортниковтой ажал суг ябуулха тухай хэлсээ баталба.

Буряадай дэбисхэртэ эдэй засагай, мүнгэ зөөри оруулалгын болон ниигэмэй бодолгын һалбарида ажал суг ябуулха тухай хэлсэбэд. Тиихэдэ банкнуудай мүнөө үеын оньһон болон хангалгын байгууламжа улас дотор нэбтэрүүлхэ, түрүүлэн байһан түсэл болон программануудые бэелүүлхэ талаар ажал ябуулагдаха юм.

Буряад Уласта олзын хэрэг эрхилэлгэ ВТБ банк эдэбхитэй дэмжэдэг. 2018 оной түрүүшын кварталай дүнгүүдээр, улас дотор банк 8,8 миллиард түхэригэй бүлэгэй урьһаламжа үгэһэн байна. Тэрэнэй 80 хубинь олзын хэрэг эрхилигэдэ үгтөө. Тиихэдэ олзын хэрэг эрхилэлгэ гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэдэ ВТБ банк хабаададаг. 2016 онһоо эхилжэ, федеральна программануудай хэмжээндэ банк 1,1 миллиард түхэригэй урьһаламжын 18 хэлсээ баталһан байна.

ВТБ банкын юрэнхылэгшын орлогшо Денис Бортниковой хэлэһээр, банк Буряад Уласай газарта нягта харилсажа, һаяын жэлнүүдтэ улас дотор шухала түсэлнүүд бэелүүлэгдэхэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов аша үрэтэйгөөр ажал суг ябуулжа байһандаа баяр хүргэжэ, саашадаашье ажалаа үргэлжэлүүлхэбди гэжэ тэмдэглэбэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Санкт-Петербург Алексей Цыденов эдэй засагай хуралдаанНаши издания