Главная / Новости /Общество / Һүүлшын хонхо һургуулинуудта жэнгирбэ

Һүүлшын хонхо һургуулинуудта жэнгирбэ

25-05-2018

Ээлжээтэ һуралсалай жэл түгэсэбэ. Һүүлшын хонхын жэнгирээн хаа-хаанагүй зэдэлжэ, үхибүүдэй ном һударһаа амарха, сэнгэхэ зунай зулгы хаһа тулажа ерэбэ. Улаан-Үдын бүхы шахуу һургуулинуудта майн 24-дэ “Һүүлшын хонхын һайндэр” үнгэрөө.

Эхин ангиин эдиршүүл hүүлшын хонхо тэсэн ядажа хүлеэгээ. Харин ахамад ангиин һурагшадта дунда һургуулияа түгэсхэжэ байхада баяртайшье, нүгөө талаар - халаглахааршье. Түрэл һургуулиингаа уурхайһаа хахасан гараад, бэеэ бэдэрхэ, мэргэжэл шудалха болоно. Тиигэхын тулада нэн түрүү гүрэнэй шанга шалгалта дабажа гараха хэрэгтэй.

Улаан-Үдын 29-дэхи буряад гимнази мүнөө жэл дүн хамтадаа 52 һурагшад дүүргэбэ. Эдэ үхибүүдтэ һургуулиин хаһатаяа хахасалгын ба урдань хүлеэжэ байһан бүдүүжүүлгын бэлшэр дээрэхи хонхо ханхинаа бшуу. “Шалгалтануудаа эрхимээр дабажа, хэн хэнэйтнай саашанхи ажабайдалда хододоо аза зол, талаан эрьежэ байг лэ”, - гээд, баяр ёһололой эгээл эхиндэнь тус һургуулиин захирал Баир Ширапов һургуулияа түгэсхэжэ байһан хүбүүд, басагадта захижа хэлэһэн байна. Айлшаар уригдаһан Улаан-Үдын Октябрьска районой захиргаанай гэр байрын асуудалаар ба ажаһуугшадай хандалгаар таһагай даргын уялга дүүргэгшэ Альбина Базарова бүгэдэниие һайндэрөөр амаршалаа.

“Гансашье таанад, багшанар бэшэ, мүн лэ түрэлхидтнай нэгэ ехэ шата дабажа гараба гээшэт. Һанаһан хэрэгээ бэелүүлжэ, табиһан зорилгодоо хүрэжэ, саашанхи ажабайдалдаа бата бэхи һуури олохыетнай хүсэнэб”, - гээд, Арадай Хуралай һунгамал Андреян Зыбынов мүн лэ һургуулияа дүүргэгшэдые амаршалха зуураа хэлээ.

Шалгарһан һурагшадаа, багшанараа ба наһанай амаралтада гаража байһан эхин классуудай багша Агния Нимаева-Амагаевае һургуулиин захирал амаршалаа, Баярай бэшэгүүдые, баглаа сэсэгүүдые барюулаа. Буддын шажанай заншалта Сангхын эмхидхэдэг “Эхэ хэлэн-манай баялиг” гэжэ урилдаанда һаяхана амжалтатайгаар хабаадажа, анха түрүүшынхиеэ нэгэдэхи һуури эзэлһэн эрхим һурагшадаа мүн лэ амаршалһан байха юм.

Нэгэдэхи ба дүрбэдэхи ангиин һурагшад һургуулитаяа хахасажа байгаашадта шог ёгто шүлэгүүдые уншажа, үргэн харгы замда урагшатай ябахыень хүсэбэ. Түрүүшынь багша Цыбигма Баниева, саашадань хүтэлэн абаһан багшанарынь Саяна Норбоева ба Андрей Чагдуров гэгшэд мүн лэ захяа үгэнүүдые һурагшадтаа зорюулжа, гүн сэдьхэлэй оёорһоо мүндэлэн гараһан үгэнүүдынь олохон лэ зоной нюдэндэ баярай нулимсаар билтараа.

Аалихан шэбэнүүр бороо һабибашье, һайндэртэ һаад асараагүй. Дуһал дуһалаар шэбэнэн ороһон бороохон һургуули түгэсхэгшэдэй саашанхи харгы арюудхаһан аршаан мэтээр үзэгдэбэ.

Оюна БАЗАРОВА

Теги: Һургуулинууд Һүүлшын хонхо һурагшадНаши издания