Главная / Новости /Спорт / Буряадай тамиршадай ээлжээтэ амжалтанууд

Буряадай тамиршадай ээлжээтэ амжалтанууд

06-06-2018

Санкт-Петербург хотын губернаторай шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөн дэлхэйн эгээл шанга тамиршадые суглуулаа. Буряадай бок­сёрнууд эндэ гурбан медаль абажа шадаа.

Ородой хойто ниислэл гэжэ алдаршаһан хото­до эгээл ехэ амжалта Батор Сагалуев туйлаба. Тэрэ мүрысөөнэй чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. 49 ки­лограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Батор Сагалуев гоё гэгшын тулалдаануудые харуулаа гэжэ олон тоото мэргэжэл­тэд тэмдэглэнэ. Кыргызста­най болон Казахстанай мэ­дээжэ боксёрнуудые илажа гараһан байна. Тиихэдэ фи­налда Узбекистанай тамир­шан, Олимпиин наадануудай чемпион Хасанбой Дусмато­вые шүүгээ.

Тус мүрысөөндэ Бэшүүрэй “грузин буряад” гэжэ нэрлүүлһэн Георгий Ку­шиташвили 81 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ ринг дээрэ гараа. Молдавиин болон Санкт-Петербургын тамир­шадые тэрэ шадамар гоёор илажа гараа. Харин финалда Узбекистанай Бектемир Ме­ликузиевта шүүгдэжэ, шан­гай хоёрдохи һуури эзэлээ. Узбекистанай тамиршан ха­даа Олимпиин наадануудай мүнгэн медаль абаһан нам­тартай.

52 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Тамир Галанов оройдоол гурбадахи һуури эзэлээ. Израилиин болон Армениин боксёрнуудые илажа гараад, хахад финал­да Тамир Кыргызстанай та­миршан Азат Усеналиевта шүүгдэшэһэн байна.

Энэ мүрысөөндэ Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд дүрбэн алтан, дүрбэн мүнгэн болон гурбан хүрэл медальнуудта хүртөө.  

Борис БАЛДАНОВ

Теги: бокс Санкт-Петербург хото боксерНаши издания