Главная / Новости /Общество / Дээдэ Онгостойдо болоhон найр

Дээдэ Онгостойдо болоhон найр

07-06-2018

В. Жалсараев хүүгэдые амтан эдеэгээр хүндэлөө

Июниин 1-дэ, һалхитайханшье һаа, игаабари нара­тайхан зунай түрүүшын үдэр, нютаг бүхэндэ хаа-хаанагүй уянгата дуу хүгжэм зэдэлжэ, һайндэрэй оршон байдал бүхы тээ үзэгдөө.

Багашуулай ябадаг сэсэрлигүүдтэ, һургуулинуудаар, хотын олон тоото парк болон сквернүүд соо энэ үдэр ехэл хүлгөөтэй, хүүгэдэй шаг шууяан, олондо мэдээжэ дууну­удай аялга хүгжэм соностожо, ёһотойл һайндэр тэмдэглэг­дээ.

Үри хүүгэдэй һайндэртэ зорюулжа, Буряад орондо ажаһуудаг агынхид Дээдэ Он­гостойдо оршодог Үбэр Бай­галай арадуудай угсаата зүйн музейдэ багашуултаяа хамта сугларжа, үргэн дэлисэтэй­гээр энэ һайндэрые угтаба. Ажалай үдэр байбашье, яһала олон зон суглараа.

“Зунай гоё саг ерэжэ, үхибүүд, таанад, амаралта­даа гарабат. Таанадтай адли бидэ, гэртэхин, мүн лэ “ама­ралтада” гарабабди. Энээхэн саг соо бэеэ элүүржүүлжэ, хүдөө нютагта ажаһуудаг хүгшэн нагаса аба, эжынэртээ айлшалхат, шэнэ нүхэдтэй болохот”, - гээд, Агын эблэ­лэй түрүүлэгшэ Баясхалан Раднагуруев сугларагшадые амаршалһан байна.

Үхибүүдэй хабаадалга­тайгаар бэлдэгдэһэн наадан олондо һайшаагдаа. Хүүгэдэй жэшээтэ “Апсары” хатарай бүлгэмэй эдир хатарша баса­гад ялас гэмэ хэдэн хатараар айлшадые урмашуулаа. Гэ­хэтэй хамта, дууша хүбүүд, басагад Ирина Сотнич (Сахюурта), аха дүү Бато, Баярма Турбяновууд (Хара-Шэбэр), долоотойхон Дари Бадмае­ва (Дулдарга) гэгшэд сог за­литай дуу хатараа бэлэглээ. Хатарай флешмоб эмхидхэг­дэжэ, хүгшэн залуугүй булта хатаржашье үрдеэ. Аргали нютагай Оюна Цыбанова ба Сахюуртын Батор Жалсанов гэгшэд найр наада хүтэлэн ябуулһан байна.

Агын эблэлэйхид тус хэмжээ ябуулга гурбадахи жэлээ үнгэргэжэ байна. Ню­тагаа түлөөлэн ударидажа ябадаг түрүүлэгшэнэр су­гларагша бүхы үхибүүдые хэдэн бүлэгөөр хубаажа, һонирхолтой наадан үнгэргэгдөө. “Байкал”, “Торнадо”, “Next”, “Апельсины”, “Огонь” гэһэн команданууд өөһэд хоорондоо мүрысэжэ, ябууд мэргэн үгэнүүдые зохёожо, аялгалан түүрээхэ та­лаан бэлигээ туршалсаа. Музейн дэбисхэр дээрэхи уужам талмайгаар дүүрэн, урагша хойшоо һүндэлдэн нэмжыһэн ой модон соогуур, дурадхагдаһан бүхы зам хар­гыень урагшатай дабажа га­раа. Һүбэлгэн һонор ухаатай, шуран хүнгэн хүбүүд, баса­гад, тэдэнэй тоодо бүри багашуулшье ядамаргүй бүхы ша­тануудыень дабажа, һүүлэй һүүлдэ эгээл бэрхэшүүлынь элирүүлэгдэһэн байна. Бүхы хабаадагшадта амтан бэлэгүүд туулмагаар дүүрэн ба­рюулагдаа.

Эжыдээ "уяатай" багашуул

Жэлһээ жэлдэ агынхидай эмхидхэдэг бүхы ажаябуул­гануудта саг үргэлжэ туһа хүргэгшэ, олон жэлэй хуга­саада үмсын хэрэг эрхилжэ ябаһан Зугаалай нютагай уда­марша бэрхэ Владимир Жал­сараев гэр бүлынгөө зүгһөө энэ удаа томо гэгшын амта­тай пирог болоод хүбхэгэр бообо ундатайгаар дурадха­жа хүндэлһэндэнь нютагай­хид угаа баяртай.

Хүхюун зугаатай, наада энеэдэ бэлэглэһэн һайндэр үхибүүн бүхэндэ бүхөөр хадуугдаа ёһотой. Олоной хүсөөр оролдожо бэлдэһэн найр үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ, эсэ­тэрээ гүйлдэһэн багашуул, «Веснушка» басагантай наадажа сэнгэһэн эдиршүүл, үхибүүдээ хаража урмашаһан түрэлхидшье сэдьхэлээ ха­нанги, урма баяртай тарабад.

Авторай гэрэл зурагууд

Оюна БАЗАРОВА

Теги: зунай амаралта Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания