Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта нуурнуудые, уһа голнуудые бог шоройһоо сэбэрлэхэ талаар хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласта нуурнуудые, уһа голнуудые бог шоройһоо сэбэрлэхэ талаар хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ

07-06-2018

Байгша оной июниин 9-дэ Сэлэнгэ аймагай Галуута нуурай уһа бог шоройһоо сэбэрлэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. Тус хэмжээ ябуулга Байгаали хамгаалгын бүхэдэлхэйн үдэртэ дашарамдуулагдана.

Ородой Холбоото Уласай ажаһуугшадые гол горхон, нуурнуудта гамтайгаар хандаха, уһа нуурнуудта хүнэй ажаябуулгын нүлөө бага болгохо зорилготой, «2012-2020 онуудта Ородой Холбоото Уласай уһанай ажахын комплекс хүгжөөлгэ» гэһэн федеральна программын хэмжээндэ акци үнгэргэгдэхэ.

Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, «Чистые Берега.РФ» гэһэн сайтда бүридхэлдэ абтаха хэрэгтэй. Удаань энэл сайтда хэгдэһэн ажалай гэрэл зурагуудые дэлгэгдэхэ.

Байгша оной июниин 9-һөө сентябриин 15 болотор Буряад Уласай байгаалин нөөсэнүүдэй яаманта хамта уласай нютагай засагай байгууламжанууд уһа нуурнуудые сэбэрлэхэ, бог шоройһоо арилгаха хэмжээ ябуулгада хабаадаха юм. Буряад Уласай байгаали хамгаалгын олониитын 24 эмхи акцида хабаадаха тухайгаа мэдүүлээ. 


Теги: Буряад Уласай Сэлэнгэ аймаг Галуута нуур нуурнууд уһа голНаши издания