Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласай цирк Монгол гүрэнэй теле-түсэлдэ хабаадана

​Буряад Уласай цирк Монгол гүрэнэй теле-түсэлдэ хабаадана

08-06-2018

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 15-да «Mongolia’sGot Talent» гэhэн монголой теле-түсэл эхилхэ. Энэ хэмжээ ябуулга Гиннесэй номдо оруулагданхай гэжэ тэмдэглэлтэй. Бэлиг талаантай хүнүүдые бэдэрһэн түсэлдэ Буряадай гүрэнэй цирк хабаадаха.

Энэ ушарһаа «Циркдэ һүни» гэжэ түсэл июниин 12-то үнгэргэгдэхэ байһанаа, июниин 15 болотор хойшолуулагдаба. «Циркдэ һүни» түсэл Буряад уласта хоёрдохиёо үнгэргэгдэнэ. Хэмжээ ябуулгада бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ илалта туйлаһан хатаршад, хүгжэмшэд, дуушад хабаадажа, дура буляама тоглолто табигдаха. 


Теги: Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ буряад соёлНаши издания