Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласай цирк Монгол гүрэнэй теле-түсэлдэ хабаадана

​Буряад Уласай цирк Монгол гүрэнэй теле-түсэлдэ хабаадана

08-06-2018

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 15-да «Mongolia’sGot Talent» гэhэн монголой теле-түсэл эхилхэ. Энэ хэмжээ ябуулга Гиннесэй номдо оруулагданхай гэжэ тэмдэглэлтэй. Бэлиг талаантай хүнүүдые бэдэрһэн түсэлдэ Буряадай гүрэнэй цирк хабаадаха.

Энэ ушарһаа «Циркдэ һүни» гэжэ түсэл июниин 12-то үнгэргэгдэхэ байһанаа, июниин 15 болотор хойшолуулагдаба. «Циркдэ һүни» түсэл Буряад уласта хоёрдохиёо үнгэргэгдэнэ. Хэмжээ ябуулгада бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ илалта туйлаһан хатаршад, хүгжэмшэд, дуушад хабаадажа, дура буляама тоглолто табигдаха. 


Теги: Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ буряад соёл19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания