Главная / Новости /Культура / Буряад Уласай ирагуу найрагша Елена Жамбалова уран зохёолой «Лицей» шанда хүртэбэ

Буряад Уласай ирагуу найрагша Елена Жамбалова уран зохёолой «Лицей» шанда хүртэбэ

08-06-2018

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 6-да Москва хотын Пушкинай нэрэмжэтэ талмайда залуу ирагуу найрагшад болон уран зохёолшодой дунда жэл бүри үнгэргэгдэдэг «Лицей» шангай 2-дохи хаhын лауреадууд нэрлэгдээ. Залуу уран бэлигтэнэй дунда Буряадай ирагуу найрагша Елена Жамбалова 2-дохи hуури эзэлээ.

Пушкинай нэрэмжэтэ уран зохёолой «Лицей» гэһэн шан 2017 ондо байгуулагданхай. Тус конкурсто 15 наhатайhаа 35 наһа хүрэтэр ородоор бэшэдэг залуу уран зохёолшод шүлэгүүд, туужа болон бусад уран зохёол эльгээхэ аргатай. Мүрысөөнэй номинаци бүхэнэй түрүү hуури эзэлэгшэдтэ 1,2 сая түхэриг, 2-дохи hууриин түлөө – 700 мянган түхэриг, 3-дахи hуурида – 500 мянган түхэриг мүнгэнэй шан барюулагдаа. Уран зохеолой мүрысөөнэй мүнгэнэй шангай жаса 4,8 сая түхэриг байгаа гээд тэмдэглэлтэй. Мүнөө жэл мүрысөөндэ 3069 уран зохёолнууд эльгээгдэһэн байна. Нижний Новгород, Смоленск, Минск, Пенза, Севастополь, Кубинка, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Омск, Киев, Екатеринбург, Уфа, Сан-Диего болон Улаан-Удэ 20 хотонуудай уран зохёолшодой хорин зохёолнууд шэлэгдэжэ, шангаар урмашуулагдаа.

- Уран зохёолшодой «Лицей» гэһэн шан ородоор бэшэдэг залуу уран зохеолшодто, ирагуу найрагшадта барюулагдана. Мүнөөдэрэй шанда хүртэгшэдэй дунда түрүүшын номоо хэблэhэн уран найрагшад бии гээд тэмдэглэлтэй, - гээд Михаил Швыдкой баяр ёhололдо хэлэбэ.

«Ирагуу найраг» гэһэн номинацида «Мороженое для внутреннего ребенка» гэhэн шүлэгүүдэй согсолбориин түлөө Буряадай ирагуу найрагша Елена Жамбалова 2-дохи hуури эзэлээ.Энэл номинацида 1-дэхи hуурида Минск хотын - Андрей Фамицкий, 3-дахи hуурида Санкт-Петербургын Софья Серебрякова хүртэбэд.

Бэлигтэй, залуу уран найрагша Елена Жамбалова 2008 ондо Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин хэлэ бэшэгэй факультет дүүргэhэн намтартай. Тэрэ уран зохёолшодой мүрысөөнүүдтэ хабаадажа байдаг. Нэрлэбэл, 2014 ондо Этигэлэй Бандида хамба ламада зорюулhан «10 эрдэниин үргэл» гэhэн уласхоорондын фестивалиин уран бэлигэй ажалнуудай мүрысөөндэ, Буряад Уласай Үндэhэтэнэй номой сангай эмхидхэдэг«Весенняя муза» гэhэн урилдаанда илаа. Мүн тиихэдэ, уран бэлигэй үдэшэнүүдые эмхидхэдэг, «ТОМА» гэhэн залуу уран зохёолшод бүлгэмдэ эдэбхитэй хабаададаг. Эрхүүдэ үнгэргэгдэhэн шүлэглэмэл зохёолнуудай мүрысөөндэ, Хойто Зүгэй болон Сибириин, Ураалай залуу уран зохёолшодой үнгэргэгдэhэн зүблөөндэ Буряад Уласаа түлөөлжэ хабаадалсаhан намтартай.


Теги: буряад соёл Буряад Улас Улаан-ҮдэНаши издания