Главная / Новости /Власть / Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуров албанай хэрэгээр – Буряад Уласта

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуров албанай хэрэгээр – Буряад Уласта

08-06-2018

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров мүнөөдэр, июниин 8-да, албанай хэрэгээр Буряад уласта бууба. Үндэр сайд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хамта уласай хүгжэлтын асуудалнуудаар хэлсэбэ.

Денис Мантуров Алексей Цыденовтэй хамта Буряад Уласай Үйлэдбэриин паркда хүрэжэ, бүд нэхэдэг Байгалай комбинадай түсэлтэй танилсаба. Энэ комбинат «Ажур-Текс» компани байгуулаа гэжэ тэмдэглэлтэй. Энэ түсэлөөр, хониной нооһо элдүүрилхэһээ эхилээд, хубсаһа оёжо гаргаха үйлэдбэри байгуулагдаха юм.

«Ород гүрэнэй оёдолой фабрикануудта хари гүрэнүүдэй эд бараа оёдолшодтой үрдилдэн тэмсэнэ гэжэ танай үйлэдбэри, хүдэлмэрилэгшэд гэршэ болоно. Хүнгэн үйлэдбэрииин технологическа хүгжэлтэдэ дэмжэлгэ үзүүлхэеэ оролдонобди», - гэжэ Денис Мантуров хэлэбэ.

Һаяын сагта «Ажур-Текс» компанида улас доторой нооһоор ээрэһэн утаһа болон нооһоор хубсаһа оёжо гаргаха түсэл эхилхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Денис Мантуровта дэмжэлгэ үзүүлжэ байһанайнь түлөө баяр хүргэбэ.

«Үйлэдбэриин парк улам дэлгэрүүлхэ талаар Денис Валентинович бидэниие дэмжэдэг, парк хүгжөөхэ талаар нэмэлтэ дэмжэлгэдэ хүртэхэ гэжэ мэдүүлгэ оруулхабди. Улас дотор үйлэдбэри хүгжөөхэ холын хараата түсэбүүдтэйбди, олон түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Денис Мантуров «Ажур-текс» үйлэдбэриин ажалтайнь танилсажа, эхин шатаһаа нооһо элдүүрилжэ, хубсаһа оёхо хүрэтэр хэгдэхэ ажал дэмжэбэ. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Ород гүрэнэй Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай яаманда мүнгэнэй талаар дэмжэнэ гэжэ Денис Мантуров хэлэбэ.

Тиихэдэ хүнгэн үйлэдбэриин һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэрые угтуулан, Денис Мантуров Алексей Цыденов хоёр мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь тэдэниие амаршалба. Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай яаманай болон Буряад Уласай Засагай газарай шагналнуудые барюулжа, хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдые олгобо.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Денис Мантуров Үйлэдбэриин паркНаши издания