Главная / Новости /Власть / Денис Мантуров Алексей Цыденов хоёр Буряад уласай үйлэдбэриин хүгжэлтын асуудалнуудаар хэлсэбэ

Денис Мантуров Алексей Цыденов хоёр Буряад уласай үйлэдбэриин хүгжэлтын асуудалнуудаар хэлсэбэ

08-06-2018

Улаан-Үдын авиациин заводой бизнес-түбтэ Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр уулзажа, авиациин заводой мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдээр хэлсэбэ.

Уулзалгын үедэ мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай яаманай дэмжэлгэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглэбэ. Тиихэдэ Улаан-Үдын авиациин заводто хүнгэн мотортой, олон хэрэглэмжэтэй ТВС-2ДТС түхэлэй самолёт үйлэдбэрилхэ түсэбүүд тухай хэлсэбэ.

«Энэ ехэ зүб түсэл. Тиихэдэ сэнгэй талаар энэ самолёт дэлгүүрнүүдтэ тааруу байхаһаа гадуур, индустриальна парк дэлгэрүүлжэ, хари гүрэнүүдтэ худалдаха аргатай байха болонобди. Ород гүрэндэшье, хари гүрэнүүдтэшье энэ самолёт хэрэгтэй», - гэжэ Денис Мантуров тэмдэглэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуровта Буряад улас ерэжэ, аша үрэтэйгөөр ажал ябуулһанай түлөө баяр хүргэбэ.

«Буряад Уласта дэмжэлгэ үзүүлһэндэтнай баяр хүргэнэб. Улаан-Үдын авиациин заводой арга боломжо, мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ тааруу хэрэгсэлнүүд, мэргэжэл ехэтэй хүдэлмэрилэгшэд энэ түсэл бэелүүлхэ гэжэ бата этигэнэб. Буряад Уласай Засагай газар заводто туһаламжа, дэмжэлгэ үзүүлхэ гэжэ найдуулнаб», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Цыденов Улаан-Үдын авиазавод Денис Мантуров уласай хүгжэлтэНаши издания