Главная / Новости /Власть / Улаан-Үдын авиациин заводой мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдтэй Дмитрий Мантуров танилсаба

Улаан-Үдын авиациин заводой мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдтэй Дмитрий Мантуров танилсаба

09-06-2018

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуров Улаан-Үдын авиациин заводой мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдтэй танилсажа, үйлэдбэриин ажалай цехүүдтэ хүрэбэ. Денис Мантуровтай хамта тэрэнэй орлогшонор, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон департаментнүүдэй хүтэлбэрилэгшэд ябалсаһан байна.

Тэдэнэр Буряад уласта авиа болон приборобарилгын үндэр хэмжээнэй технологиин парк байгуулха тухай хэлсэбэ. Энэ түсэл Улаан-Үдын авиазоводто үндэһэлэн бэелүүлэгдэхэ юм. «Вертолёты России» холдингын хүнгэн, олон хэрэглэмжэтэй ТВС-2ДТС түхэлэй самолёт болон бусад түсэлнүүд Улаан-Үдын авиазаводто бүтээхэ түсэбтэй.

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд Денис Мантуровай хэлэһээр, ТВС-2ДТС түхэлэй самолёт бүтээхэ түсэл холын хараата түсэбүүдтэй.

«Хорёод жэлэй саана би Улаан-Үдын авиазаводто хүдэлһэн байнаб. Мүнөө харахада, олон шэнэ юумэн хэгдэнэ, холын хараата түсэбүүд олон. АН-2 түхэлэй самолёт һэлгэхэ шэнэ самолёдой түсэлэй талаар шиидхэбэри абаабди. Тэрэ «Байкал» гэжэ нэрлэгдэхэ. Энэ самолёдой арга боломжо ехэ. Мүнөө табигдаха хүдэлгүүр (двигатель) хари гүрэндэ хэгдэһэн, саашадаа энээниие Ород гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэжэ эхилхэ. Энэ түсэл бэелүүлэгдэхэ гэжэ үгэеэ үгэнэб. Мүнгэ һомолжо, энэ самолёт үйлэдбэрилэгдэхэ», - гэжэ Денис Мантуров хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ, саашадаа ехэ ажал хэгдэхэ гэжэ тэмдэглэбэ.

«Абтаһан шиидхэбэринүүдээр энэ түсэл хэлэгдэһэн болзортоо бэелүүлэгдэхэ гэжэ тэмдэглэнэбди. Улаан-Үдын авициин завод һаяын жэлнүүдтэ ажалаар хангагданхай», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Тиихэдэ HeliRussia-2018 гээһн үзэсхэлэндэ дэлгэгдэһэн Улаан-Үдын авиациин заводой үшөө нэгэ түсэл Денис Мантуров тэмдэглээ.

«Үнгэрһэн һарада HeliRussia гэһэн вертолёдуудай үзэсхэлэндэ дэлгэгдэһэн VRT500 түхэлэй вертолёдой түсэл яажа бэелүүлэгдэхэб гэжэ шиидхэбэри абаабди. Энэ вертолёт Ород болон хари гүрэнүүдтэ үргэнөөр хэрэглэгдэхэ», - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа-наймаанай сайд хэлэбэ.

Улас дотор технопарк байгуулгада Улаан-Үдын авиациин заводой дэбисхэртэ оршодог 17,5 гектар талмай Буряад Уласай Засагай газар хараалба. Һаядаа технопарк барилгын түрүүшын шатын ажал эхилхэ талаар техническа даабари бэлдэгдэхэ түсэбтэй. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Цыденов мүнгэ һомололгын түсэлнүүд Улаан-Үдын авиазавод Денис МантуровНаши издания