Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай хүдөө ажахын ехэ hургуули 2018 ондо дүүргэгшэдые ажалаар хангаха талаар хэлсэбэ

Буряад Уласай хүдөө ажахын ехэ hургуули 2018 ондо дүүргэгшэдые ажалаар хангаха талаар хэлсэбэ

09-06-2018

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайтhаа гэрэлэй зураг

Байгша оной июниин 8-да Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай нэгэдэхи орлогшо сайд Пётр Брыков 2018 ондо ехэ hургуули дүүргэжэ байһан оюутадтай уулзаба.

Хэмжээ ябуулгада хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай түлөөлэгшэд, Буряад Уласай мэдээсэлэй-методологическа түбэй ба малай эмшэдэй хүтэлбэриин мэргэжэлтэд, тус академи дүүргэһэн фермернүүд, хүдөө нютагта ажалладаг залуу мэргэжэлтэд хабаадаа.

- Мүнөө Буряад уласай газар үйлэдбэриин комплексын эмхинүүдтэ хүдэлхэ 90 тушаал сүлөө байна. Урданай оньhон түхеэрэлгэнүүд шэнэлэгдэжэ эхилээ. Тиимэһээ бидэнэртэ залуу мэргэжэлтэд тон хэрэгтэй. Тэдэнэр манай үйлэдбэри шэнэ сагта таарама болгоохо, - гэжэ Пётр Брыков хэлэбэ.

Ехэ һургуули дүүргэжэ байһан оюутадые ажалаар хангаха тухай хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай таhагай дарга Светлана Кобылкина бүри тодорхойгоор хэлээ. 2012 онhоо эхилжэ, хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн фермернүүдые дэмжэхэ талаар программанууд бэелүүлэгдэнэ. Байгша ондо һая хүдөө ажахы эхилжэ байһан 33 фермер, гэр бүлын малай 3 фермэ болон хүдөө ажахын эд хэрэглэгшэдэй хамжаанай 2 эмхи гүрэнэй дэмжэлгэдэ хүртэбэ. Июниин 5-да тэдэнэртэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнэмшэлгэнүүдые барюулаа.

2013 онhоо эхилээд, залуу мэргэжэлтэдые дэмжэжэ, нэгэ дахин түлэгдэдэг мүнгэн туhаламжа гүрэнэй программа бэелүүлэгдэнэ гэжэ тэмдэглэлтэй.

Залуу мэргэжэлтэдые ажалда абаhанайнь түлөө хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэд, хүдөө нютагуудай мал эмнэлгын туhа хүргэдэг хүтэлбэринүүдтэ Буряад уласай бюджетhээ мүнгэнэй тэдхэмжэ түлэгдэнэ. Иимэ арга хэрэглэжэ, Буряад Уласай Засагай газар залуу мэргэжэлтэдые ажалаар хангахаяа оролдоно. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания